119 UBND tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 mới nhất

I. Mục đích, yêu cầu, căn cứ, nguyên tắc tuyển dụng

1. Mục đích, yêu cầu

– Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện
– Tuyển dụng các trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

2. Căn cứ tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Nguyên tắc tuyển dụng

– Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.
– Bảo đảm tính cạnh tranh
– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. Nhu cầu, ngạch công chức, hình thức tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 02 chỉ tiêu, cụ thể:
Sở Xây dựng: 01 chỉ tiêu.
Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 chỉ tiêu.
Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành cần tuyển (Biểu kèm theo).
Ngạch công chức tuyển dụng: chuyên viên.
Hình thức tuyển dụng: được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Có Phiếu lý lịch tư pháp.
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển. đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
-Ngoài các điều kiện trên, người tham gia dự tuyển đáp ứng đủ yêu cầu sau đây:
– Tốt nghiệp sau đại học toàn phần ở nước ngoài.
– Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trên lĩnh vực đăng ký dự tuyển.
– Ưu tiên những người đã được cử đi học sau đại học theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Mục này.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

IV. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (Theo mẫu đính kèm).

V. Lệ phí tham gia tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan abcxyz, sĩ quan abcxyz, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng abcxyz nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VII. Đối tượng đăng ký dự thi

Tất cả những người có đủ điều kiện quy định tại điểm 1 Mục III Kế hoạch này.

VIII. Nội dung, hình thức và thời gian thi

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
Nội dung thi trắc nghiệm: kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
Thi tuyển vòng 1 được tổ chức thi trên máy vi tính; đồng thời đối tượng tuyển dụng tốt nghiệp sau đại học ở nước ngoài nên không thi phần tin học và ngoại ngữ.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết a điểm 1 Mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng
Kết quả thi vòng 1 được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không phúc khảo đối với kết quả thi vòng
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Hình thức thi: thi phỏng vấn.
Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
Thời gian thi: thi phỏng vấn 30 phút.

IX. Cách tính điểm thi và xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại điểm 2 Mục VIII Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên.
Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục VI (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự sau:
Người dự tuyển có trình độ đào tạo cao hơn về chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển.
Người dự tuyển là nữ.
Người có thâm niên công tác ở lĩnh vực đăng ký dự tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần

X. Thông báo tuyển dụng công chức

Số lượng công chức cần tuyển.
Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 của UBND tỉnh trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

XI. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Các sở có chỉ tiêu tuyển dụng trực tiếp tiếp nhận Phiếu đăng ký của người dự tuyển; thành lập Tổ kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra các điều kiện dự tuyển quy định tại điểm 1 Mục III Kế hoạch này đối với người dự tuyển. Thành phần, số lượng của Tổ kiểm tra do người đứng đầu các sở xem xét, quyết định.
Thông báo công khai những người đủ điều kiện dự tuyển và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu đăng ký, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi gửi về Sở Nội vụ.

XII. Thành lập Hội đồng thi tuyển, các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi tuyển

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển có 05 hoặc 07 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là lãnh đạo Phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ, các ủy viên khác là đại diện một số sở, ngành có liên
Các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi tuyển do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định thành lập.
Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi tuyển, các bộ phận giúp việc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

XIII. Tổ chức thi tuyển

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển
Thời gian tổ chức thi: dự kiến trong tháng 12 năm 2020.
Địa điểm tổ chức thi: tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Tổ chức thi: thực hiện thi tập trung cho tất cả các thí sinh dự tuyển.
Thời gian, trình tự triển khai thực hiện
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức thi vòng 1 xong, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thì phải tổ chức thi vòng
Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng thi tuyển, Sở Nội vụ phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại trụ sở làm việc và đăng tải trên Trang thông tin điện tử, đồng thời gửi thông báo kết quả thi tuyển đến người đã dự
Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng; gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tới người trúng tuyển. Nội dung thông báo ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Nội vụ phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hủy kết quả trúng tuyển.
Khi người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Nội vụ phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trường hợp phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo quy định tại điểm 2 Mục IX.
Tuyển dụng và nhận việc: sau khi thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra, xác minh hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

XIV. Tổ chức thực hiện

Sở Nội vụ
Giúp UBND tỉnh thực hiện tất cả các công việc liên quan đến tuyển dụng công chức theo Kế hoạch này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh về thủ tục, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết.
Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 của UBND tỉnh.
Hướng dẫn thí sinh lập Phiếu đăng ký dự tuyển.
Tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thu và nộp lệ phí thi tuyển về Sở Nội vụ theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin trong việc tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển.
Phối hợp xây dựng nội dung, danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; cử người tham gia vào Ban kiểm tra sát hạch (khi được đề nghị).
Phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định và các nhiệm vụ khác khi được Hội đồng thi tuyển giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.
Nguồn: www.binhthuan.gov.vn