15 Học tiếng Anh tại nhà hiệu quả cùng ứng dụng luyện nói ELSA Speak mới nhất

Mục lục
hiện

Học tiếng Anh tại nhà đang là lựa chọn của rất nhiều người bởi sự linh hoạt của giải pháp này. Tuy nhiên, học như thế nào để mang lại hiệu quả như mong đợi không phải là điều đơn giản. Rất nhiều người không biết học tiếng Anh phải bắt đầu từ đâu và học những kỹ năng gì để cải thiện trình độ một cách nhanh chóng nhất. Cùng ELSA Speak tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết sau.

Học tiếng Anh là học những gì?

Đây là câu hỏi rất nhiều người đặt ra khi bắt đầu học tiếng Anh. Tuy nhiên, câu trả lời sẽ có sự khác biệt cho từng người tùy theo mục tiêu cuối cùng mà bạn hướng đến. Chẳng hạn như bạn muốn chinh phục các chứng chỉ quốc tế hoặc dự định đi du học… thì việc hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là điều hết sức quan trọng. Ngược lại, nếu bạn chỉ muốn tập trung vào khả năng giao tiếp, kỹ năng nghe và nói là hai yếu tố quan trọng cần chú trọng khi học tiếng Anh.


Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Click to start recording!

Recording… Click to stop!

loading

`,
data() {
return {
audioContext: false,
canTest: false,
sendData: ”,
loading: false,
resultTest: {},
}
},
mounted() {
if (this.supported()) {
this.canTest = true;
}
this.$options.sockets.onmessage = (data) => {
data = JSON.parse(data.data);
console.log(data);
this.processResponseWebSocket(data);
};
},
props: [‘input’, ‘isActive’],
methods: {
supported() {
return (window.AudioContext !== undefined || window.webkitAudioContext !== undefined) &&
navigator.mediaDevices &&
navigator.mediaDevices.getUserMedia;
},
processResponseWebSocket(data) {
if (data.type === ‘ELSA:decoding_result’) {
this.severStopRecording();
this.resultTest = data.data;
this.emitResult();
} else if (data.type === ‘ELSA:server_closing’) {
this.resultTest = {
error: ‘server_closing’
};
this.emitResult();
}
//data.type === ‘ELSA:error’?
},
initRecording() {
this.$SOCKET.initWebsocket(this.input);
this.canTest = true;
},
recordStreaming() {
const vm = this;
rec && rec.exportWAV(function(blob) {
currentRecordBlob.push(blob);
if (vm.$SOCKET.isOpen()) {
vm.$SOCKET.sendAudio(blob);
rec.clear();
} else {
console.log(‘socket close!’)
vm.severStopRecording();
vm.resultTest = {
error: ‘server_closing’
};
vm.emitResult();
}
});
},
startRecording() {
console.log(‘startRecording’);
if (this.canTest) {
const constraints = {
audio: true,
video: false
};
const that = this;
navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints).then(function(stream) {
that.audioContext = new AudioContext();
gumStream = stream;
input = that.audioContext.createMediaStreamSource(stream);
rec = new Recorder(input, {
numChannels: 1
})
rec.record();
that.initRecording();
}).catch(function(err) {
console.log(err);
// check for microphone allows!
checkDeviceSupport(function() {
if(!isMicrophoneAlreadyCaptured) {
alert(‘Microphone not allowed. Make sure your browser allows micro in its setting and you accept this page to access your micro!’)
location.reload()
} else {
slog(‘error’, err.message, `startRecording -> navigator.mediaDevices.getUserMedia -> isMicrophoneAlreadyCaptured: ${isMicrophoneAlreadyCaptured}`);
alert(`Something wrong! (${err.message}). The page will be reload`)
location.reload()
}
});
});

this.sendData = setInterval(this.recordStreaming, 2000);
} else {
alert(‘Microphone not supported. Make sure you are using a browser that allows microphone recording. (Safari for iPhone/IPad, Chrome/Firefox for Android)’)
}
},
userStopRecord() {
this.$SOCKET.finishRecord();
rec && rec.stop();
gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop();
this.recordStreaming();
this.loading = true;
rec.clear();
clearInterval(this.sendData);
},
severStopRecording() {
this.$SOCKET.disconnectSocket();
clearInterval(this.sendData);
rec && rec.stop();
gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop();
this.loading = false;
rec.clear();
},
recording: function() {
if (this.isActive) {
this.$emit(‘start’, {});
this.startRecording();
}
},
submit: function() {
this.userStopRecord();
},
emitResult: function() {
this.$emit(‘result’, {
score: this.resultTest
});
this.resultTest = {};
}
}
});
/////////////////////////////////////////// data ///////////////////////////////////////
// var instruction = new Vue({
// el: ‘#instruction’,
// data: {
// message: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/favicon/favicon.ico’
// }
// });
var postId, matches = document.body.className.match(/(^|s)postid-(d+)(s|$)/);
if (matches) {
// found the id
postId = matches[2];
}
if(postId == “1020”){
var sentences = [{
text: ‘I noticed some unusual charges yesterday.’,
hash: ’93d62441154adb0462a21148bc28e2cc5c1719d8c2c36ebfd9e9b54910fca5d2′,
audio_url: ‘https://d2hga9ilh6x7l5.cloudfront.net/ELSA/m65/l1632/e8080/0n3mnh2rxolac8gvuemk59yba.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘People returns to their hometowns, clean their homes, decorate and cook traditional food.’,
hash: ‘490ea75959b74778991cd416e41daaa1147afaf076204c4ace836fa3be268e46’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/dnhkc0nw4vg6fahj0ivjpgc69.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘Parents give children lucky money in red envelopes on the first day of Lunar New Year.’,
hash: ‘b163537e4f0aacc02b2afc00fa4e268738ffe02847cb9bf4bb89296148cadee2’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m76/l6955/e30982/1ihnqwctnznb5o0t81urkdrc9.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “4245”){
var sentences = [{
text: ‘People returns to their hometowns, clean their homes, decorate and cook traditional food.’,
hash: ‘490ea75959b74778991cd416e41daaa1147afaf076204c4ace836fa3be268e46’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/dnhkc0nw4vg6fahj0ivjpgc69.mp3’,
audio: null,
}, {
text: “I’m going to the conference this year.”,
hash: ‘8679c3596e09973d9024d50298f9f0ee76a06fe25c9c8e164ccdb9bc46c3dd6b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/w32xucijsggu6whs0jok41vyc.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘My objective is to learn a lot there.’,
hash: ‘471e9bab4c0067dd58769927cb774d06005c965c8800e973ed57aa7b1601d65f’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/km8dmpvn8a8vogv0pypc17vxc.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “1005”){
var sentences = [{
text: ‘I used to play squash but I had to give it up. I hurt my shoulder pretty bad last year’,
hash: ‘4d9eab3421f86a8b07f2e25f54ac258ce0def5a3912fd402f2de3969f91835f3’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8637/e40464/2uwlpt9mwbvvgvl0jqq8oj214.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We figured out a solution to the problem’,
hash: ‘e1f5c7388a662e2a13b81c885985af88859d193373b852101e6452ef6fc7cd3b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8643/e40496/mt9fnwig2sdcjtvo4k60xwkn3.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We will, yes! As I pointed out earlier, we want everyone to be involved’,
hash: ‘afb884f6db918faf158011b89b57d0431f805cd05b045711ef7a5b64359982c1’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8646/e40512/qwq92516ifmovolo2200my164.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “3680”){
var sentences = [{
text: ‘I used to play squash but I had to give it up. I hurt my shoulder pretty bad last year’,
hash: ‘4d9eab3421f86a8b07f2e25f54ac258ce0def5a3912fd402f2de3969f91835f3’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8637/e40464/2uwlpt9mwbvvgvl0jqq8oj214.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We figured out a solution to the problem’,
hash: ‘e1f5c7388a662e2a13b81c885985af88859d193373b852101e6452ef6fc7cd3b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8643/e40496/mt9fnwig2sdcjtvo4k60xwkn3.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We will, yes! As I pointed out earlier, we want everyone to be involved’,
hash: ‘afb884f6db918faf158011b89b57d0431f805cd05b045711ef7a5b64359982c1’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8646/e40512/qwq92516ifmovolo2200my164.mp3’,
audio: null,
},]
}else if(postId == “8343”){
var sentences = [{
text: ‘Are we going out? I should probably change into a dress then’,
hash: ‘e7b4fd8dad2dd964e0cd154c544fd3594cffc1357aa7720d350ab98123c6faac’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8642/e40491/evlbjwk09mfbmfg6chzo3cd44.mp3’,
audio: null,
},{
text: “For sure! I’ll need to visit several branches every week”,
hash: ‘0c1f6f2c16b52ca34d6a77c99fd62a9a3b0e5824a7c8e3c047800be70a0a270a’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8648/e40522/q0qbuwo7vm3v6j3rcek3f6g54.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘Well, it turned out that Charles was also in town’,
hash: ‘a75b35532832e4aa63a33994cc98bbfba45b124dde1162b06b0f6518e1f1f2c2’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8655/e40557/iac1mj826m8j7l8608ab57dv3.mp3’,
audio: null,
},]
} else {
var sentences = [{
text: ‘This summer I will visit a new country with two of my best friends’,
hash: ‘9d04f4a4bc5b420616c5b0df180b8b4219c87a07e8348fad093c0ddabed8d48b’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_01.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean’,
hash: ‘0136951c3017585dd152790a772682b53749830474ca8d33fb4d0de406b155df’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_02.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘We will get to enjoy a nice room with a beautiful view of the ocean’,
hash: ‘a65afb8118966d627e6f4e354ebc17a0d74c0e941a76323ff68815a73ebc2003’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/3-We_will_get.mp3’,
audio: null,
}, ]

// shuffle sentences
}
/////////////////////////////////////////// tracking ///////////////////////////////////////
function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
var d = new Date();
d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000));
var expires = “expires=” + d.toUTCString();
document.cookie = cname + “=” + cvalue + “;” + expires + “;path=/”;
}

function getCookie(cname) {
var name = cname + “=”;
var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
var ca = decodedCookie.split(‘;’);
for (var i = 0; i 768 )
{
var circle_diameter = vw > 768 ? 120: 80;
}
else
{
var circle_diameter = vw 10) {
console.log(‘wait too long’)
clearInterval(waitingInterval);
this.force_try_again();
}
}

},
restart: function() {
this.sIndex = 0;
this.userResponses = Array(this.sentences.length).fill(null);
},
next: function() {
if (this.currentQuestion {
const avg = self.userResults.reduce((prev, cur) => prev + cur.nativeness_score_percentage_user, 0);
self.avg = Math.round(avg / self.userResults.length);
var phonemesNew = phonemes.map(({ start_index, end_index, text, score_type }) => ({
start_index,
end_index,
text,
score_type
}));
return {
nativeness_score_percentage,
nativeness_score_percentage_partial,
nativeness_score_percentage_user,
phonemes: phonemesNew,
sentence,
audio_url: self.sentences[index].audio_url
}
});
document.getElementById(‘native-score’).value = self.avg;
if (self.testResult.length) {
localStorage.setItem(‘userResult’, JSON.stringify(self.testResult));
openPopup();
}
}
},
register: function() {
window.location.href = “https://vn.elsaspeak.com/tieng-anh-speaking-full-payment/?lead_source=” + lead_source + “&utm_medium=Blog&utm_content=hoc-tieng-anh-tai-nha-hieu-qua-cung-ung-dung-luyen-noi-elsa-speak&utm_term=hoc-tieng-anh&utm_source=SEO&placement=trial_section&utm_campaign=trial_section”;
},
prev: function() {
if (this.sIndex > 0) {
this.sIndex–;
this.retry();
}
},
retry: function() {
if (this.activeButton != ”) return;
this.state=”viewing”;
this.userResults[this.sIndex] = null;
},
scored: function(e) {
if (e.score) {
waitingInterval && clearInterval(waitingInterval);
if (e.score.error === ‘server_closing’) {
if (this.state == ‘playing’ || this.state == ‘finish’) this.force_try_again();
return;
}
this.userResponses[this.sIndex] = currentRecordBlob;
currentAudio = null;
this.userResults[this.sIndex] = e.score
this.native_score = this.userResults[this.sIndex].nativeness_score_percentage_user;
this.level = score_to_level(this.native_score);
this.completedSteps = Math.round(this.native_score);
this.state=”result”;
do_tracking(this.native_score);
} else {
alert(‘Server error! Sorry for this inconvinient, please try again’);
this.state=”viewing”;
}
},
phonemeHighlighter() {
let output=””;
const strings = this.sentences[this.sIndex].text.trim();
if (!this.userResults[this.sIndex]) return strings;
phonemes = this.userResults[this.sIndex].phonemes;
var whiteSpace = [];
for (var i = 0; i ‘ + strings[index] + ”;
if (whiteSpace.includes(index)) {
output += ‘ ‘;
}
}
}
return output ? ‘‘ + output + ‘.‘ : strings;
},
},
watch: {
state(newState) {
if (this.sIndex === this.sentences.length – 1 && newState == ‘result’) {
this.next();
}
}
}
})
$(window).resize(function() {
vw = Math.min(document.documentElement.clientWidth || 1000, window.innerWidth || 1000);
circle_diameter = vw > 768 ? 120 : 90;
app.circle_diameter = circle_diameter;
});
var do_tracking = function(score) {
console.log(‘Tracking: score ‘ + score);
}
$(window).on(“unload”, app.close);
// load audio
for (let index = 0; index