15 Hướng dẫn cách dạy trẻ phát âm tiếng Anh lớp 1 chuẩn quốc tế mới nhất

Mục lục
hiện

Đối với những phụ huynh chú trọng dạy tiếng Anh cho con từ sớm, lớp 1 là thời điểm thích hợp để dạy các kỹ năng cho trẻ một cách bài bản hơn. Đặc biệt là phát âm tiếng Anh. Lúc này, trẻ đã có thể nhận biết được mặt chữ. Đồng thời, phân biệt được một số điểm khác biệt giữa hai ngôn ngữ. Do đó, trẻ cần một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển về sau. Vậy làm thế nào để dạy phát âm tiếng Anh lớp 1 chính xác nhất? Cùng ELSA Speak tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết sau.

Tiếp cận với tài liệu phát âm chuẩn bảng phiên âm Quốc tế IPA

Điều quan trọng hàng đầu trong việc học phát âm tiếng Anh lớp 1 chính là cho trẻ tiếp cận với những tài liệu cách phát âm tiếng Anh chuẩn. Thời điểm này, trẻ vẫn chưa thể nắm các kiến thức khó như bảng phiên âm IPA. Tuy nhiên, khả năng nghe và bắt chước đã khá hoàn thiện. Do đó, việc tiếp cận với những tài liệu phát âm chuẩn sẽ giúp trẻ phân biệt được đâu là cách nói đúng để học theo trong chương trình tiếng Anh lớp 1. Việc này đồng thời sẽ nâng cao kỹ năng nghe và nói của trẻ một cách vô cùng tự nhiên.


Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Click to start recording!

Recording… Click to stop!

loading

`,
data() {
return {
audioContext: false,
canTest: false,
sendData: ”,
loading: false,
resultTest: {},
}
},
mounted() {
if (this.supported()) {
this.canTest = true;
}
this.$options.sockets.onmessage = (data) => {
data = JSON.parse(data.data);
console.log(data);
this.processResponseWebSocket(data);
};
},
props: [‘input’, ‘isActive’],
methods: {
supported() {
return (window.AudioContext !== undefined || window.webkitAudioContext !== undefined) &&
navigator.mediaDevices &&
navigator.mediaDevices.getUserMedia;
},
processResponseWebSocket(data) {
if (data.type === ‘ELSA:decoding_result’) {
this.severStopRecording();
this.resultTest = data.data;
this.emitResult();
} else if (data.type === ‘ELSA:server_closing’) {
this.resultTest = {
error: ‘server_closing’
};
this.emitResult();
}
//data.type === ‘ELSA:error’?
},
initRecording() {
this.$SOCKET.initWebsocket(this.input);
this.canTest = true;
},
recordStreaming() {
const vm = this;
rec && rec.exportWAV(function(blob) {
currentRecordBlob.push(blob);
if (vm.$SOCKET.isOpen()) {
vm.$SOCKET.sendAudio(blob);
rec.clear();
} else {
console.log(‘socket close!’)
vm.severStopRecording();
vm.resultTest = {
error: ‘server_closing’
};
vm.emitResult();
}
});
},
startRecording() {
console.log(‘startRecording’);
if (this.canTest) {
const constraints = {
audio: true,
video: false
};
const that = this;
navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints).then(function(stream) {
that.audioContext = new AudioContext();
gumStream = stream;
input = that.audioContext.createMediaStreamSource(stream);
rec = new Recorder(input, {
numChannels: 1
})
rec.record();
that.initRecording();
}).catch(function(err) {
console.log(err);
// check for microphone allows!
checkDeviceSupport(function() {
if(!isMicrophoneAlreadyCaptured) {
alert(‘Microphone not allowed. Make sure your browser allows micro in its setting and you accept this page to access your micro!’)
location.reload()
} else {
slog(‘error’, err.message, `startRecording -> navigator.mediaDevices.getUserMedia -> isMicrophoneAlreadyCaptured: ${isMicrophoneAlreadyCaptured}`);
alert(`Something wrong! (${err.message}). The page will be reload`)
location.reload()
}
});
});

this.sendData = setInterval(this.recordStreaming, 2000);
} else {
alert(‘Microphone not supported. Make sure you are using a browser that allows microphone recording. (Safari for iPhone/IPad, Chrome/Firefox for Android)’)
}
},
userStopRecord() {
this.$SOCKET.finishRecord();
rec && rec.stop();
gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop();
this.recordStreaming();
this.loading = true;
rec.clear();
clearInterval(this.sendData);
},
severStopRecording() {
this.$SOCKET.disconnectSocket();
clearInterval(this.sendData);
rec && rec.stop();
gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop();
this.loading = false;
rec.clear();
},
recording: function() {
if (this.isActive) {
this.$emit(‘start’, {});
this.startRecording();
}
},
submit: function() {
this.userStopRecord();
},
emitResult: function() {
this.$emit(‘result’, {
score: this.resultTest
});
this.resultTest = {};
}
}
});
/////////////////////////////////////////// data ///////////////////////////////////////
// var instruction = new Vue({
// el: ‘#instruction’,
// data: {
// message: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/favicon/favicon.ico’
// }
// });
var postId, matches = document.body.className.match(/(^|s)postid-(d+)(s|$)/);
if (matches) {
// found the id
postId = matches[2];
}
if(postId == “1020”){
var sentences = [{
text: ‘I noticed some unusual charges yesterday.’,
hash: ’93d62441154adb0462a21148bc28e2cc5c1719d8c2c36ebfd9e9b54910fca5d2′,
audio_url: ‘https://d2hga9ilh6x7l5.cloudfront.net/ELSA/m65/l1632/e8080/0n3mnh2rxolac8gvuemk59yba.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘People returns to their hometowns, clean their homes, decorate and cook traditional food.’,
hash: ‘490ea75959b74778991cd416e41daaa1147afaf076204c4ace836fa3be268e46’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/dnhkc0nw4vg6fahj0ivjpgc69.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘Parents give children lucky money in red envelopes on the first day of Lunar New Year.’,
hash: ‘b163537e4f0aacc02b2afc00fa4e268738ffe02847cb9bf4bb89296148cadee2’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m76/l6955/e30982/1ihnqwctnznb5o0t81urkdrc9.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “4245”){
var sentences = [{
text: ‘People returns to their hometowns, clean their homes, decorate and cook traditional food.’,
hash: ‘490ea75959b74778991cd416e41daaa1147afaf076204c4ace836fa3be268e46’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/dnhkc0nw4vg6fahj0ivjpgc69.mp3’,
audio: null,
}, {
text: “I’m going to the conference this year.”,
hash: ‘8679c3596e09973d9024d50298f9f0ee76a06fe25c9c8e164ccdb9bc46c3dd6b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/w32xucijsggu6whs0jok41vyc.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘My objective is to learn a lot there.’,
hash: ‘471e9bab4c0067dd58769927cb774d06005c965c8800e973ed57aa7b1601d65f’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/km8dmpvn8a8vogv0pypc17vxc.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “1005”){
var sentences = [{
text: ‘I used to play squash but I had to give it up. I hurt my shoulder pretty bad last year’,
hash: ‘4d9eab3421f86a8b07f2e25f54ac258ce0def5a3912fd402f2de3969f91835f3’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8637/e40464/2uwlpt9mwbvvgvl0jqq8oj214.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We figured out a solution to the problem’,
hash: ‘e1f5c7388a662e2a13b81c885985af88859d193373b852101e6452ef6fc7cd3b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8643/e40496/mt9fnwig2sdcjtvo4k60xwkn3.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We will, yes! As I pointed out earlier, we want everyone to be involved’,
hash: ‘afb884f6db918faf158011b89b57d0431f805cd05b045711ef7a5b64359982c1’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8646/e40512/qwq92516ifmovolo2200my164.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “3680”){
var sentences = [{
text: ‘I used to play squash but I had to give it up. I hurt my shoulder pretty bad last year’,
hash: ‘4d9eab3421f86a8b07f2e25f54ac258ce0def5a3912fd402f2de3969f91835f3’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8637/e40464/2uwlpt9mwbvvgvl0jqq8oj214.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We figured out a solution to the problem’,
hash: ‘e1f5c7388a662e2a13b81c885985af88859d193373b852101e6452ef6fc7cd3b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8643/e40496/mt9fnwig2sdcjtvo4k60xwkn3.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We will, yes! As I pointed out earlier, we want everyone to be involved’,
hash: ‘afb884f6db918faf158011b89b57d0431f805cd05b045711ef7a5b64359982c1’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8646/e40512/qwq92516ifmovolo2200my164.mp3’,
audio: null,
},]
}else if(postId == “8343”){
var sentences = [{
text: ‘Are we going out? I should probably change into a dress then’,
hash: ‘e7b4fd8dad2dd964e0cd154c544fd3594cffc1357aa7720d350ab98123c6faac’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8642/e40491/evlbjwk09mfbmfg6chzo3cd44.mp3’,
audio: null,
},{
text: “For sure! I’ll need to visit several branches every week”,
hash: ‘0c1f6f2c16b52ca34d6a77c99fd62a9a3b0e5824a7c8e3c047800be70a0a270a’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8648/e40522/q0qbuwo7vm3v6j3rcek3f6g54.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘Well, it turned out that Charles was also in town’,
hash: ‘a75b35532832e4aa63a33994cc98bbfba45b124dde1162b06b0f6518e1f1f2c2’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8655/e40557/iac1mj826m8j7l8608ab57dv3.mp3’,
audio: null,
},]
} else {
var sentences = [{
text: ‘This summer I will visit a new country with two of my best friends’,
hash: ‘9d04f4a4bc5b420616c5b0df180b8b4219c87a07e8348fad093c0ddabed8d48b’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_01.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean’,
hash: ‘0136951c3017585dd152790a772682b53749830474ca8d33fb4d0de406b155df’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_02.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘We will get to enjoy a nice room with a beautiful view of the ocean’,
hash: ‘a65afb8118966d627e6f4e354ebc17a0d74c0e941a76323ff68815a73ebc2003’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/3-We_will_get.mp3’,
audio: null,
}, ]

// shuffle sentences
}
/////////////////////////////////////////// tracking ///////////////////////////////////////
function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
var d = new Date();
d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000));
var expires = “expires=” + d.toUTCString();
document.cookie = cname + “=” + cvalue + “;” + expires + “;path=/”;
}

function getCookie(cname) {
var name = cname + “=”;
var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
var ca = decodedCookie.split(‘;’);
for (var i = 0; i 768 )
{
var circle_diameter = vw > 768 ? 120: 80;
}
else
{
var circle_diameter = vw 10) {
console.log(‘wait too long’)
clearInterval(waitingInterval);
this.force_try_again();
}
}

},
restart: function() {
this.sIndex = 0;
this.userResponses = Array(this.sentences.length).fill(null);
},
next: function() {
if (this.currentQuestion {
const avg = self.userResults.reduce((prev, cur) => prev + cur.nativeness_score_percentage_user, 0);
self.avg = Math.round(avg / self.userResults.length);
var phonemesNew = phonemes.map(({ start_index, end_index, text, score_type }) => ({
start_index,
end_index,
text,
score_type
}));
return {
nativeness_score_percentage,
nativeness_score_percentage_partial,
nativeness_score_percentage_user,
phonemes: phonemesNew,
sentence,
audio_url: self.sentences[index].audio_url
}
});
document.getElementById(‘native-score’).value = self.avg;
if (self.testResult.length) {
localStorage.setItem(‘userResult’, JSON.stringify(self.testResult));
openPopup();
}
}
},
register: function() {
window.location.href = “https://vn.elsaspeak.com/tieng-anh-speaking-full-payment/?lead_source=” + lead_source + “&utm_medium=Blog&utm_content=huong-dan-cach-day-tre-phat-am-tieng-anh-lop-1-chuan-quoc-te&utm_term=hoc-tieng-anh&utm_source=SEO&placement=trial_section&utm_campaign=trial_section”;
},
prev: function() {
if (this.sIndex > 0) {
this.sIndex–;
this.retry();
}
},
retry: function() {
if (this.activeButton != ”) return;
this.state=”viewing”;
this.userResults[this.sIndex] = null;
},
scored: function(e) {
if (e.score) {
waitingInterval && clearInterval(waitingInterval);
if (e.score.error === ‘server_closing’) {
if (this.state == ‘playing’ || this.state == ‘finish’) this.force_try_again();
return;
}
this.userResponses[this.sIndex] = currentRecordBlob;
currentAudio = null;
this.userResults[this.sIndex] = e.score
this.native_score = this.userResults[this.sIndex].nativeness_score_percentage_user;
this.level = score_to_level(this.native_score);
this.completedSteps = Math.round(this.native_score);
this.state=”result”;
do_tracking(this.native_score);
} else {
alert(‘Server error! Sorry for this inconvinient, please try again’);
this.state=”viewing”;
}
},
phonemeHighlighter() {
let output=””;
const strings = this.sentences[this.sIndex].text.trim();
if (!this.userResults[this.sIndex]) return strings;
phonemes = this.userResults[this.sIndex].phonemes;
var whiteSpace = [];
for (var i = 0; i ‘ + strings[index] + ”;
if (whiteSpace.includes(index)) {
output += ‘ ‘;
}
}
}
return output ? ‘‘ + output + ‘.‘ : strings;
},
},
watch: {
state(newState) {
if (this.sIndex === this.sentences.length – 1 && newState == ‘result’) {
this.next();
}
}
}
})
$(window).resize(function() {
vw = Math.min(document.documentElement.clientWidth || 1000, window.innerWidth || 1000);
circle_diameter = vw > 768 ? 120 : 90;
app.circle_diameter = circle_diameter;
});
var do_tracking = function(score) {
console.log(‘Tracking: score ‘ + score);
}
$(window).on(“unload”, app.close);
// load audio
for (let index = 0; index