15 Làm thế nào để học từ vựng tiếng Anh hiệu quả và dễ ghi nhớ? mới nhất

Mục lục
hiện

Muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, việc mở rộng vốn từ là một trong những yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, vấn đề đa số mọi người đều mắc phải khi học từ vựng đó là rất nhanh quên chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này không chỉ khiến bạn tốn thời gian mà việc học cũng hoàn toàn không hiệu quả. Vậy đâu là phương pháp học từ vựng tiếng Anh nhanh mà vẫn nhớ lâu? Cùng ELSA Speak khám phá chi tiết trong bài viết sau.

Tầm quan trọng của từ vựng tiếng Anh

Trong bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, từ vựng được xem là gốc rễ của vấn đề. Bạn không thể truyền đạt đầy đủ thông tin và giao tiếp thoải mái với người khác nếu không có vốn từ vựng nhất định. Một người nước ngoài vẫn có thể hiểu nếu bạn trình bày một câu sai ngữ pháp. Tuy nhiên, nếu không có từ vựng, bạn gần như không thể bày tỏ quan điểm của mình dù chỉ theo cách đơn giản nhất.


Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Click to start recording!

Recording… Click to stop!

`,
data() {
return {
audioContext: false,
canTest: false,
sendData: ”,
loading: false,
resultTest: {},
}
},
mounted() {
if (this.supported()) {
this.canTest = true;
}
this.$options.sockets.onmessage = (data) => {
data = JSON.parse(data.data);
console.log(data);
this.processResponseWebSocket(data);
};
},
props: [‘input’, ‘isActive’],
methods: {
supported() {
return (window.AudioContext !== undefined || window.webkitAudioContext !== undefined) &&
navigator.mediaDevices &&
navigator.mediaDevices.getUserMedia;
},
processResponseWebSocket(data) {
if (data.type === ‘ELSA:decoding_result’) {
this.severStopRecording();
this.resultTest = data.data;
this.emitResult();
} else if (data.type === ‘ELSA:server_closing’) {
this.resultTest = {
error: ‘server_closing’
};
this.emitResult();
}
//data.type === ‘ELSA:error’?
},
initRecording() {
this.$SOCKET.initWebsocket(this.input);
this.canTest = true;
},
recordStreaming() {
const vm = this;
rec && rec.exportWAV(function(blob) {
currentRecordBlob.push(blob);
if (vm.$SOCKET.isOpen()) {
vm.$SOCKET.sendAudio(blob);
rec.clear();
} else {
console.log(‘socket close!’)
vm.severStopRecording();
vm.resultTest = {
error: ‘server_closing’
};
vm.emitResult();
}
});
},
startRecording() {
console.log(‘startRecording’);
if (this.canTest) {
const constraints = {
audio: true,
video: false
};
const that = this;
navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints).then(function(stream) {
that.audioContext = new AudioContext();
gumStream = stream;
input = that.audioContext.createMediaStreamSource(stream);
rec = new Recorder(input, {
numChannels: 1
})
rec.record();
that.initRecording();
}).catch(function(err) {
console.log(err);
// check for microphone allows!
checkDeviceSupport(function() {
if(!isMicrophoneAlreadyCaptured) {
alert(‘Microphone not allowed. Make sure your browser allows micro in its setting and you accept this page to access your micro!’)
location.reload()
} else {
slog(‘error’, err.message, `startRecording -> navigator.mediaDevices.getUserMedia -> isMicrophoneAlreadyCaptured: ${isMicrophoneAlreadyCaptured}`);
alert(`Something wrong! (${err.message}). The page will be reload`)
location.reload()
}
});
});

this.sendData = setInterval(this.recordStreaming, 2000);
} else {
alert(‘Microphone not supported. Make sure you are using a browser that allows microphone recording. (Safari for iPhone/IPad, Chrome/Firefox for Android)’)
}
},
userStopRecord() {
this.$SOCKET.finishRecord();
rec && rec.stop();
gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop();
this.recordStreaming();
this.loading = true;
rec.clear();
clearInterval(this.sendData);
},
severStopRecording() {
this.$SOCKET.disconnectSocket();
clearInterval(this.sendData);
rec && rec.stop();
gumStream && gumStream.getAudioTracks()[0].stop();
this.loading = false;
rec.clear();
},
recording: function() {
if (this.isActive) {
this.$emit(‘start’, {});
this.startRecording();
}
},
submit: function() {
this.userStopRecord();
},
emitResult: function() {
this.$emit(‘result’, {
score: this.resultTest
});
this.resultTest = {};
}
}
});
/////////////////////////////////////////// data ///////////////////////////////////////
// var instruction = new Vue({
// el: ‘#instruction’,
// data: {
// message: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/favicon/favicon.ico’
// }
// });
var postId, matches = document.body.className.match(/(^|s)postid-(d+)(s|$)/);
if (matches) {
// found the id
postId = matches[2];
}
if(postId == “1020”){
var sentences = [{
text: ‘I noticed some unusual charges yesterday.’,
hash: ’93d62441154adb0462a21148bc28e2cc5c1719d8c2c36ebfd9e9b54910fca5d2′,
audio_url: ‘https://d2hga9ilh6x7l5.cloudfront.net/ELSA/m65/l1632/e8080/0n3mnh2rxolac8gvuemk59yba.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘People returns to their hometowns, clean their homes, decorate and cook traditional food.’,
hash: ‘490ea75959b74778991cd416e41daaa1147afaf076204c4ace836fa3be268e46’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/dnhkc0nw4vg6fahj0ivjpgc69.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘Parents give children lucky money in red envelopes on the first day of Lunar New Year.’,
hash: ‘b163537e4f0aacc02b2afc00fa4e268738ffe02847cb9bf4bb89296148cadee2’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m76/l6955/e30982/1ihnqwctnznb5o0t81urkdrc9.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “4245”){
var sentences = [{
text: ‘People returns to their hometowns, clean their homes, decorate and cook traditional food.’,
hash: ‘490ea75959b74778991cd416e41daaa1147afaf076204c4ace836fa3be268e46’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/dnhkc0nw4vg6fahj0ivjpgc69.mp3’,
audio: null,
}, {
text: “I’m going to the conference this year.”,
hash: ‘8679c3596e09973d9024d50298f9f0ee76a06fe25c9c8e164ccdb9bc46c3dd6b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/w32xucijsggu6whs0jok41vyc.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘My objective is to learn a lot there.’,
hash: ‘471e9bab4c0067dd58769927cb774d06005c965c8800e973ed57aa7b1601d65f’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/_extras_/km8dmpvn8a8vogv0pypc17vxc.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “1005”){
var sentences = [{
text: ‘I used to play squash but I had to give it up. I hurt my shoulder pretty bad last year’,
hash: ‘4d9eab3421f86a8b07f2e25f54ac258ce0def5a3912fd402f2de3969f91835f3’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8637/e40464/2uwlpt9mwbvvgvl0jqq8oj214.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We figured out a solution to the problem’,
hash: ‘e1f5c7388a662e2a13b81c885985af88859d193373b852101e6452ef6fc7cd3b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8643/e40496/mt9fnwig2sdcjtvo4k60xwkn3.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We will, yes! As I pointed out earlier, we want everyone to be involved’,
hash: ‘afb884f6db918faf158011b89b57d0431f805cd05b045711ef7a5b64359982c1’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8646/e40512/qwq92516ifmovolo2200my164.mp3’,
audio: null,
},]
} else if(postId == “3680”){
var sentences = [{
text: ‘I used to play squash but I had to give it up. I hurt my shoulder pretty bad last year’,
hash: ‘4d9eab3421f86a8b07f2e25f54ac258ce0def5a3912fd402f2de3969f91835f3’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8637/e40464/2uwlpt9mwbvvgvl0jqq8oj214.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We figured out a solution to the problem’,
hash: ‘e1f5c7388a662e2a13b81c885985af88859d193373b852101e6452ef6fc7cd3b’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8643/e40496/mt9fnwig2sdcjtvo4k60xwkn3.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘We will, yes! As I pointed out earlier, we want everyone to be involved’,
hash: ‘afb884f6db918faf158011b89b57d0431f805cd05b045711ef7a5b64359982c1’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8646/e40512/qwq92516ifmovolo2200my164.mp3’,
audio: null,
},]
}else if(postId == “8343”){
var sentences = [{
text: ‘Are we going out? I should probably change into a dress then’,
hash: ‘e7b4fd8dad2dd964e0cd154c544fd3594cffc1357aa7720d350ab98123c6faac’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8642/e40491/evlbjwk09mfbmfg6chzo3cd44.mp3’,
audio: null,
},{
text: “For sure! I’ll need to visit several branches every week”,
hash: ‘0c1f6f2c16b52ca34d6a77c99fd62a9a3b0e5824a7c8e3c047800be70a0a270a’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8648/e40522/q0qbuwo7vm3v6j3rcek3f6g54.mp3’,
audio: null,
},{
text: ‘Well, it turned out that Charles was also in town’,
hash: ‘a75b35532832e4aa63a33994cc98bbfba45b124dde1162b06b0f6518e1f1f2c2’,
audio_url: ‘https://content-media.elsanow.co/ELSA/m516/l8655/e40557/iac1mj826m8j7l8608ab57dv3.mp3’,
audio: null,
},]
} else {
var sentences = [{
text: ‘This summer I will visit a new country with two of my best friends’,
hash: ‘9d04f4a4bc5b420616c5b0df180b8b4219c87a07e8348fad093c0ddabed8d48b’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_01.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean’,
hash: ‘0136951c3017585dd152790a772682b53749830474ca8d33fb4d0de406b155df’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/general_02.mp3’,
audio: null,
}, {
text: ‘We will get to enjoy a nice room with a beautiful view of the ocean’,
hash: ‘a65afb8118966d627e6f4e354ebc17a0d74c0e941a76323ff68815a73ebc2003’,
audio_url: ‘https://d1t11jpd823i7r.cloudfront.net/assessment/audio/3-We_will_get.mp3’,
audio: null,
}, ]

// shuffle sentences
}
/////////////////////////////////////////// tracking ///////////////////////////////////////
function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
var d = new Date();
d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000));
var expires = “expires=” + d.toUTCString();
document.cookie = cname + “=” + cvalue + “;” + expires + “;path=/”;
}

function getCookie(cname) {
var name = cname + “=”;
var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
var ca = decodedCookie.split(‘;’);
for (var i = 0; i 768 )
{
var circle_diameter = vw > 768 ? 120: 80;
}
else
{
var circle_diameter = vw 10) {
console.log(‘wait too long’)
clearInterval(waitingInterval);
this.force_try_again();
}
}

},
restart: function() {
this.sIndex = 0;
this.userResponses = Array(this.sentences.length).fill(null);
},
next: function() {
if (this.currentQuestion {
const avg = self.userResults.reduce((prev, cur) => prev + cur.nativeness_score_percentage_user, 0);
self.avg = Math.round(avg / self.userResults.length);
var phonemesNew = phonemes.map(({ start_index, end_index, text, score_type }) => ({
start_index,
end_index,
text,
score_type
}));
return {
nativeness_score_percentage,
nativeness_score_percentage_partial,
nativeness_score_percentage_user,
phonemes: phonemesNew,
sentence,
audio_url: self.sentences[index].audio_url
}
});
document.getElementById(‘native-score’).value = self.avg;
if (self.testResult.length) {
localStorage.setItem(‘userResult’, JSON.stringify(self.testResult));
openPopup();
}
}
},
register: function() {
window.location.href = “https://vn.elsaspeak.com/tieng-anh-speaking-full-payment/?lead_source=” + lead_source + “&utm_medium=Blog&utm_content=phuong-phap-hoc-tieng-anh-hieu-qua-nho-lau&utm_term=hoc-tieng-anh&utm_source=SEO&placement=trial_section&utm_campaign=trial_section”;
},
prev: function() {
if (this.sIndex > 0) {
this.sIndex–;
this.retry();
}
},
retry: function() {
if (this.activeButton != ”) return;
this.state=”viewing”;
this.userResults[this.sIndex] = null;
},
scored: function(e) {
if (e.score) {
waitingInterval && clearInterval(waitingInterval);
if (e.score.error === ‘server_closing’) {
if (this.state == ‘playing’ || this.state == ‘finish’) this.force_try_again();
return;
}
this.userResponses[this.sIndex] = currentRecordBlob;
currentAudio = null;
this.userResults[this.sIndex] = e.score
this.native_score = this.userResults[this.sIndex].nativeness_score_percentage_user;
this.level = score_to_level(this.native_score);
this.completedSteps = Math.round(this.native_score);
this.state=”result”;
do_tracking(this.native_score);
} else {
alert(‘Server error! Sorry for this inconvinient, please try again’);
this.state=”viewing”;
}
},
phonemeHighlighter() {
let output=””;
const strings = this.sentences[this.sIndex].text.trim();
if (!this.userResults[this.sIndex]) return strings;
phonemes = this.userResults[this.sIndex].phonemes;
var whiteSpace = [];
for (var i = 0; i ‘ + strings[index] + ”;
if (whiteSpace.includes(index)) {
output += ‘ ‘;
}
}
}
return output ? ‘‘ + output + ‘.‘ : strings;
},
},
watch: {
state(newState) {
if (this.sIndex === this.sentences.length – 1 && newState == ‘result’) {
this.next();
}
}
}
})
$(window).resize(function() {
vw = Math.min(document.documentElement.clientWidth || 1000, window.innerWidth || 1000);
circle_diameter = vw > 768 ? 120 : 90;
app.circle_diameter = circle_diameter;
});
var do_tracking = function(score) {
console.log(‘Tracking: score ‘ + score);
}
$(window).on(“unload”, app.close);
// load audio
for (let index = 0; index