17 Cách Tránh Nhầm Lẫn Giữa So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh mới nhất

Bạn đã biết phân biệt so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh chưa?

Nắm vững và sử dụng đúng mẫu câu so sánh giúp bạn tránh khỏi những tình huống khó xử khi lỡ sử dụng sai hoàn cảnh.

Dưới đây là cẩm nang tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh tất tần tật về cách phân biệt giữa so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh mà bạn cần phải biết. 

Hãy khám phá ngay!

So Sánh Hơn Là Gì?

Khái niệm

So sánh hơn là cấu trúc so sánh được sử dụng khi so sánh giữa 2 hoặc nhiều sự vật, hiện tượng nào đó dựa trên 1 tiêu chí nhất định, trong đó một sự vật, hiện tượng HƠN những sự vật, hiện tượng còn lại.

Ví dụ:

Jack is taller than me.
(Jack cao hơn tôi)

My house is bigger than hers.
(Nhà tôi lớn hơn nhà cô ấy)

Công thức

Với tính từ ngắn: Adj/Adv + -er + than

Với tính từ dài: more + Adj/ Adv + than

(Trong đó: Adj là tính từ; Adv là trạng từ)

Sau than, có thể dùng đầy đủ chủ ngữ và động từ hoặc nói tắt động từ. Hai cấu trúc này có ý nghĩa như nhau, chỉ khác nhau một chút về ngữ pháp.

Ví dụ:

My sister is shorter than I am.

My sister is shorter than me.
(Chị tôi thấp hơn tôi)

Nếu trong phép so sánh hơn không xuất hiện từ “than”, thì đây là một sự so sánh mang tính ngầm hiểu.

Ví dụ:

This exercise is easy but the next one is even easier. 
(Bài này dễ nhưng bài sau còn dễ hơn)

So sánh ít hơn là một cấu trúc hiếm khi được sử dụng trong tiếng Anh. Để so sánh giữa 2 sự vật, thay vì sử dụng so sánh ít hơn, người bản xứ thường dùng cấu trúc so sánh bằng như bình thường, hoặc so sánh ngược lại.

Để thành lập một vế so sánh ít hơn, người học chỉ cần thay more bằng less.

Ví dụ:

Question 1 is less difficult than question 2.
(Câu hỏi 1 đỡ khó hơn câu hỏi 2)

Tuy nhiên, thay vì nói như vậy, chúng ta sẽ nói:

Question 2 is more difficult than question 1.
(Câu hỏi 2 khó hơn câu hỏi 1)

hoặc

Question 1 is easier than question 2.
(Câu hỏi 1 dễ hơn câu hỏi 2)

So Sánh Nhất Là Gì?

Khái niệm

So sánh nhất được sử dụng khi so sánh nhiều sự vật, hiện tượng dựa trên một tiêu chí nhất định. Trong đó có một sự vật, hiện tượng vượt trội hơn hẳn so với các sự vật, hiện tượng còn lại.

Ví dụ:

My house is the biggest one in our neighborhood.
(Nhà tôi là căn nhà lớn nhất trong khu)

Michael is the tallest boy in the class.
(Michael là cậu bé cao nhất trong lớp)

Công thức

Với tính từ ngắn: the + Adj/ Adv + -est

Với tính từ dài: the + most + Adj/Adv

(Trong đó: Adj là tính từ; Adv là trạng từ)

So Sánh Dạng Từ Của So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất

Tính từ So sánh hơn So sánh nhất
sad sadder The saddest
large larger The largest
small smaller The smallest
calm calmer The calmest
brave braver The bravest
intelligent More intelligent The most intelligent
beautiful More beautiful The most beautiful
handsome More handsome The most handsome
useful More useful The most useful
tangled More tangled The most tangled

Các Trường Hợp Đặc Biệt Của So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất 

 • Các tính từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng -er, -le, -et, -ow, -y vừa là tính từ dài, vừa là tính từ ngắn.

Ví dụ:

Clever – cleverer/ more clever – cleverest/ the most clever

Quiet – Quieter/ more quiet – quietest/ the most quiet

Gentle – gentler/ more gentle – gentlest/ the most gentle

Narrow – narrower/ more narrow – narrowest/ the most narrow

Các tính từ có tận cùng kết thúc bằng -y cần đổi -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est vào.
 • Các tính từ có tận cùng kết thúc bằng -y cần đổi -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est vào.

Ví dụ:

Happy – happier – happiest

Dry – drier – driest

Easy – easier – easiest

Dirty – dirtier – dirtiest

 • Các trạng từ có 2 âm tiết kết thúc bằng -y cần thêm “more” và “most” khi ở dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

Ví dụ:

Quickly – more quickly – the most quickly

Likely – more likely – the most likely

 • Với các tính từ ngắn có kết thúc bằng phụ âm, nhưng đứng trước nó là một nguyên âm, cần gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi -er hoặc -est

Ví dụ:

Big – bigger – the biggest

Thin – thinner – the thinnest

Hot – hotter – the hottest

Với các tính từ ngắn có kết thúc bằng phụ âm, nhưng đứng trước nó là một nguyên âm, cần gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi -er hoặc -est
 • Trong cấu trúc so sánh hơn, có thể sử dụng thêm một số từ như much, a lot, far, lots, a bit, a little,…. để nhấn mạnh phép so sánh

Ví dụ:

She is much beautiful than me.
(Cô ấy xinh hơn tôi nhiều)

Louis is far taller than his younger brother. 
(Louis cao hơn em trai cậu ấy nhiều)

 • Để nhấn mạnh cấu trúc so sánh nhất, người học có thể sử dụng very, almost, by far/ far,…

Ví dụ:

Anna is by far the best.
(Anna là đỉnh nhất khỏi bàn)

 • Một số từ bất quy tắc:
Tính từ So sánh hơn So sánh nhất
bad worse worst
good better best
much/many more most
little less least
far further/ farther furthest/ farthest
few fewer/ less fewest/ least
 • Khi dùng “far” với nghĩa chỉ khoảng cách, người đọc có thể tùy ý lựa chọn các dạng khác nhau của từ. Tuy nhiên, trường hợp “far” được dùng để diễn tả sự “hơn”, sự “nâng cao”, sự “thêm” thì sử dụng “further”.

Ví dụ:

Do you have any further to say?
(Bạn còn gì để nói không?)

 • Khi “most” được dùng với nghĩa “rất”, không cần “the” đứng trước tính từ và không có nghĩa so sánh.

Ví dụ:

That’s most kind of you.
(Bạn tốt thật đấy)

He is most handsome.
(Anh ấy quá là đẹp trai)

 • Trong một số trường hợp, các tính từ ngắn mà thông thường cần thêm đuôi -er ở dạng so sánh hơn và -est ở dạng so sánh nhất cũng có thể dùng với most hoặc more. Trường hợp này xảy ra khi tính từ so sánh không đứng trước than.

Ví dụ:

Her hair is getting more long and long.
(Tóc cô ấy ngày càng dài hơn)

Hoặc

Her hair is getting longer and longer.

Khi so sánh giữa hai tính từ (thường là để mô tả người hoặc vật), dùng more, không thêm đuôi -er.
 • Khi so sánh giữa hai tính từ (thường là để mô tả người hoặc vật), dùng more, không thêm đuôi -er.

Ví dụ:

He is more lazy than stupid. 
(Cậu ấy lười hơn là ngốc)

 • Một số tính từ mang nghĩa tuyệt đối không tồn tại dạng so sánh.

Ví dụ: perfect (hoàn hảo), empty (trống rỗng), absolute (tuyệt đối), full (đầy),…

 • Các tính từ real, right, like, wrong, luôn dùng với more hoặc most

Ví dụ:

He is more like his father than his mother. 
(Anh ấy giốn bố nhiều hơn là giống mẹ)

Bài Tập Luyện So sánh Hơn Và So Sánh Nhất

Bài 1: Điền dạng đúng của từ vào chỗ trống

1. Mom’s dress is … than mine. (expensive)

2. She has … garden in our neighborhood. (beautiful)

3. He is the … football player of Australia. (good)

4. This luggage is … than mine. (heavy)

5. He runs … than his sister. (quick)

6. Nina is … than Chris but Nandee is the … (short/short)

7. Luke has done … works than Roy but Ivan has done the … (many/many)

8. Japan is as … as China. (beautiful)

9. My sister is 5 years … than me. (young)

10. This was the … song I have ever listened to . (bad)

11. I speak English … now than two years ago. (fluent)

12. Could you say…? (clear)

13. I can eat … than John. (fast)

14. Our team did … of all. (bad)

15. He studied … than ever before. (hard)

Đáp án: 1 – more expensive; 2 – beautiful; 3 – best; 4 – heavier; 5 – quicker; 6 – shorter/shortest; 7 – more/most; 8 – beautiful; 9 – younger; 10 – worst; 11 – more fluently; 12 – more clearly; 13 – faster; 14 – worst; 15 – harder.

Bài 2: Viết lại câu mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu

 1. I’ve never met any more handsome person than Tom.

=> Tom is…………………………

2. In my opinion, there is nobody as kind-hearted as my mother.

=> In my opinion, my mother is ……………………

3. There is no more intelligent student in this school than Anna.

=> Anna is……………………………..

4. This is the most delicious hamburger I’ve ever eaten.

=> I’ve…………………………..

5. Have you got any boxes smaller than that one?

=> Is this…………………………………?

Đáp án:

1. Tom is the most handsome person I’ve ever met.

2. In my opinion, my mother is more kind-hearted than anyone.

3. Anna is the most intelligent student in this school.

4. I’ve never eaten a more delicious hamburger than this one.

5. Is this the biggest box you’ve got?

Bài 3: Chọn đáp án đúng

1. I think Seoul is more beautiful/beautifuler than Busan. 

2. Is your pie more big/bigger than mine? 

3. My mom’s tall/taller than your mom! 

4. Lions are more dangerous than/as kangaroos.

5. Math is badder/worse than Literature.

6. Bicycles are much more safer/much safer than motorbikes.

7. Australia is far/further hotter than Ireland.

8. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

Đáp án: 1 – more beautiful; 2 – bigger; 3 – taller; 4 – than; 5 – worse; 6 – much safer; 7 – far; 8 – more expensive

Bài 4: Sửa lỗi sai trong các câu sau đây

1. This is the more wonderful movie she has ever seen.

2. No mountain in the world is the highest than Everest.

3. Sally is the thinner girl in the class.

4. The kitchen is smallest than the living room.

5. One of the greater football players in the world is Critsiano Ronaldo.

Đáp án:

1. More => most

2. The highest => higher

3. Thinner => thinnest

4. Smallest => smaller

5. Greater => greatest

Những thông tin và lưu ý trên là những kiến thức cơ bản liên quan tới so sánh hơnso sánh nhất trong tiếng Anh.

Để nắm rõ các cấu trúc này, ngoài việc ghi nhớ lý thuyết, các em học sinh cần phải rèn luyện thông qua các dạng bài tập so sánh, đồng thời ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. 

So sánh hơnso sánh nhất không chỉ phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp mà còn là dạng bài thường gặp trong các đề kiểm tra.

Phân biệt và nắm rõ cách thức sử dụng chúng sẽ giúp các em học sinh tự tin học tiếng Anh hơn.

Trên đây là những kiến thức cơ bản và phương pháp phân biệt so sánh hơnso sánh nhất trong tiếng Anh cùng một số dạng bài tập để các em thực hành và áp dụng những kiến thức đã học.

Hy vọng sau bài viết này, các em học sinh đã có đủ thông tin để tự tin sử dụng các hình thức câu so sánh
English word for heavy in comparative and superlative forms illustration

Hy vọng sau bài viết này, các em học sinh đã có đủ thông tin để tự tin sử dụng các hình thức câu so sánh, tránh nhầm lẫn giữa so sánh hơnso sánh nhất trong tiếng Anh.

Đừng quên like, chia sẻ bài viết này tới bạn bè, người thân đang học tiếng Anh và tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức và thông tin bổ ích!

Chúc các em thành công!

Tham khảo thêm một số loại câu phổ biến thường xuất hiện trong các bài thi:

 • Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh
 • Câu cảm thán
 • Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (tag question)

Eng Breaking 2022 – GOGA – Phiên bản vượt trội hơn: chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được giao tiếp tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 02

  Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 15

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • 16

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • 05

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 12

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 03

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • 11

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 06

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 13

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
short

Eng Breaking 2022 – GOGA – Phiên bản vượt trội hơn: chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được giao tiếp tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày