17 Tổng hợp các quy tắc trọng âm trong tiếng Anh mới nhất 2022 mới nhất

2 lợi ích của trọng âm trong tiếng Anh

 • Thể hiện ngữ điệu chuẩn của người nói
 • Truyền tải ý nghĩa chính xác tới người nghe

Tổng hợp các quy tắc trọng âm dưới đây của Eng Breaking sẽ giúp bạn tự tin hơn nhiều khi nói tiếng Anh!

Cùng khám phá ngay thôi!

Trọng Âm Là Gì? 

Trọng âm trong tiếng Anh là âm tiết được phát âm to, rõ ràng, nhấn mạnh hơn các âm tiết khác trong cùng một từ.

Mỗi từ sẽ có một trọng âm. Trong trường hợp từ ghép có 2 trọng âm thì sẽ có một trọng âm chính, một trong âm phụ.

Trong tiếng Anh, có nhiều từ viết giống nhau nhưng trọng âm khác nhau, dẫn đến mang những ý nghĩa khác nhau. Chính vì, thế, trọng âm cũng đóng vai trò giúp phân biệt từ.

Tại Sao Phải Biết Cách Phân Biệt Và Nói Đúng Trọng Âm?

Trọng âm giúp bạn phân biệt từ trong tiếng Anh

Như đã nói ở trên, có rất nhiều từ viết giống như nhưng ý nghĩa thay đổi tùy theo vị trí trọng âm. Chính vì thế, hiểu và nắm rõ các quy tắc về trọng âm giúp bạn tránh nhầm lẫn các từ trong tiếng Anh.

Mặt khác, phát âm trọng âm chuẩn giúp người đối diện dễ dàng hiểu từ mà bạn nói hoặc thông tin mà bạn muốn truyền tải, cải thiện giao tiếp. 

Trọng âm giúp bạn phân biệt từ trong tiếng Anh

Trọng âm giúp phát có phát âm tự nhiên, chuẩn như người bản địa

Người bản xứ nhấn nhá trọng âm rất tự nhiên, cũng giống như người Việt Nam sử dụng dấu vậy.

Một câu nói với ngữ điệu trầm bổng sẽ khiến bạn hứng thú hơn nhiều so với một câu nói đều đều, không có nhấn nhá gì.

Chính vì thế, nếu bạn muốn nói được hay như người bản xứ, bạn cần nhấn trọng âm thật chuẩn.

Tổng Hợp Các Quy Tắc Trọng Âm Trong Tiếng Anh

Để dễ dàng nhận biết và thuộc nằm lòng cách đặt trọng âm trong tiếng Anh, dưới đây là một số quy tắc mà bạn nên biết. Ứng dụng thành thạo các quy tắc này, bạn sẽ sớm nói hay như người bản địa. 

Trọng âm trong tiếng Anh của từ có 2 âm tiết

 • Đa số danh từ và tính từ 2 âm tiết trong tiếng Anh có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ: 

Danh từ: ‘sister, ‘better, ‘circlec, ‘monkey,…

Tính từ: ‘happy, ‘early, ‘nervous,…

Đa số động từ và giới từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: 

Động từ: de’sign, in’vest, coll’ect,…

Giới từ: a’mong, bet’ween, 

Đa số danh từ và tính từ 2 âm tiết trong tiếng Anh có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
Đa số danh từ và tính từ 2 âm tiết trong tiếng Anh có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
 • Danh từ hoặc tính từ có 2 âm tiết, trong đó âm tiết thứ 2 dài thì trọng âm rơi vào chính âm tiết thứ 2 đó. 

Ví dụ: po’lice, corr’ect, Ja’pan,…

 • Động từ có 2 âm tiết, nếu âm tiết thứ 2 dài thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ: ‘enter, ‘prefer,…

 • Các vần sau luôn có trọng âm: self, tract, vent, test, vert, cur, sist, tain.

Ví dụ: her’self, main’tain, per’sist, pro’test,…

 • Đối với các động từ ghép, trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: over’flow, be’come,…

 • Các từ kết thúc bằng đuôi what, where, how,.. Có trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

Ví dụ: ‘somehow, ‘nowhere,…

 • Từ có 2 âm tiết bằng đầu bằng “a” thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: a’bout, a’lone, a’like, a’go,…

Từ có 3 âm tiết trở lên

 • Danh từ, tính từ, động từ có âm tiết thứ 2 chứa âm /ə/ hoặc /i/ và kết thúc bằng một phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

 Ví dụ: fa’miliar, re’member,…

Danh từ

 • Danh từ có 3 âm tiết, âm tiết thứ 2 có âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. 

Ví dụ: ‘pharmacy, ‘paradise,…

 • Danh từ có âm tiết đầu tiên chứa âm ngắn (ə/ hoặc /i/), hoặc có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài. nguyên âm đôi thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: ba’nana, po’tato,… 

Từ có 3 âm tiết trở lên
Từ có 3 âm tiết trở lên

Động từ

 • Nếu động từ kết thúc bằng 1 phụ âm, trong đó âm tiết thứ 3 có chứa nguyên âm ngắn thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: de’termine, en’counter,…

 • Nếu động từ kết thúc bắng 2 phụ âm trở lên, trong đó âm thiết thứ 3 là nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ: ‘compromise, ‘exercise,..

Tính từ

 • Tính từ có âm tiết đầu tiên là ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: fa’miliar, con’siderate,…

 • Tính từ có âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. 

Ví dụ: an’noying, e’normous,..

Trọng âm trong tiếng Anh của từ có chứa tiền tố và hậu tố

Các từ có hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity,  – ety, -ity, -cial, -ically, -ior, – iasm, – iency, -ient, -ier, -ics, -ial, -ible, -uous, -ium, -logy, -ular, -ulum thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đứng trước các hậu tố này.

Ví dụ: ‘foolish, ‘entrance, ce’lebrity, ‘nation, ‘patient, li’brarian,…

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như ‘politics, ‘lunatic,… 

 • Các từ có hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain có trọng âm rơi vào đúng âm tiết đó.

Ví dụ: a’gree, volun’teer, u’nique,… 

Từ có tiền tố, hậu tố
Từ có tiền tố, hậu tố
 • Các từ kết thúc bằng – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì giữ nguyên trọng âm của từ gốc.

Ví dụ: ‘poisonous, ‘meaningless, re’liable,…

 • Các từ có kết thúc bằng hậu tố – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ phải qua. 

Ví dụ: eco’nomical, tech’nology, pho’tography, in’vestigate,… 

 • Đa số các tiền tố không bao giờ nhận trọng âm.

Ví dụ: re’cord, im’possible, re’move,…  

Bài Tập Ứng Dụng

Bài 1: Tìm từ có trọng âm khác so với các từ còn lại trong bài tập dưới đây. 

1. a. darkness b.remark c. market d. warmth

2. a. apply b. comfort c. begin d. suggest

3. a. idea b. direct  c. suppose d. figure

4. a. revise b. village c. amount d. desire

5. a. destroy b. happen c. handsome d. standard

6. a. scholarship  b. develop c. negative d. purposeful

7. a. ability b. hilarious c. education d. acceptable

8. a. perspective b. comedian c. document d. location

9. a. provide b. promote c. product d. profess

10. a.achieving b. regular c. different d. property

Đáp án:

1.b /2.b/ 3.d/ 4.b/ 5.a/ 6.b/ 7.c/ 8.c/ 9.c/ 10.a

Bài 2: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại trong bài tập dưới đây

1. a. suspicious        b. generous             c. constancy              d. sympathy

2. a. acquaintance       b. attraction            c. unselfish          d. humorous

3. a. loyalty           b. success              c. sincere           d. incapable

4. a. correctly              b. carefully           c. seriously            d. personally

5. a. confident           b. interested          c. excited           d. memorable

6. a. promise         b. decorate             c. divorce              d. organise

7. a. horrible   b. refreshment              c. exciting             d. intention

8. a. knowledge     b. athletics          c. maximum             d. marathon

9. a. difficult         b. interesting            c. volunteer           d. relevant

10. a. obedient  b. supportive        c. solution              d. confidence

11. a. whenever    b. separate      c. hospital              d. mischievous

12. a. introduce     b. delegate            c. currency          d. marvelous

13. a. conduction       b. develop           c. partnership       d. majority

14. a. romantic b. measurement    c. counterpart           d attractive

15. A. understand b. technical           c. parallel              d. government

16. a. Egyptian       b. Pyramid            c. belongs              d. century

17. a. construction   b. accurate         c. suggestion            d. Hi-jacket

18. a. dedicate       b. descendant         c. reminder            d. impressive

19. a. technical    b. company            c. remember          d. interview

20. a. electric        b. fascinate           c. computer            d. fantastic

Đáp án

1a,   2d,   3a,  4a,   5c,    6c,     7a,   8b,     9c,    10d,

11a, 12a, 13c, 14a, 15a,    16c, 17d,    18a, 19c,    20b

Nếu bạn muốn nói tiếng Anh như người bản xứ, bạn buộc phải thuộc nằm lòng các quy tắc trọng âm.

Trọng âm không chỉ giúp người đối diện hiểu ý bạn rõ hơn mà còn giúp cách nói của bạn trầm bổng và thu hút hơn.

Trên đây là một số các quy tắc trọng âm trong tiếng Anh cơ bản mà bạn phải nắm vững nếu muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân.

Bạn buộc phải thuộc nằm lòng các quy tắc trọng âm.
Bạn buộc phải thuộc nằm lòng các quy tắc trọng âm.

Bạn nên tìm thêm một số dạng bài luyện trọng âm để quen với các quy tắc phát âm cơ bản. Sau đó, quan trọng nhất, bạn đừng quên ứng dụng ngay lập tức vào giao tiếp hằng ngày để đạt hiệu quả cao nhất nhé.

Chắc chắn mọi người sẽ sớm ngạc nhiên với phát âm tiến bộ của bạn. 

Đừng quên like, share và theo dõi chúng tôi để liên tục cập nhật các bài viết mới nhất nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết về học cách phát âm hữu ích khác:

 • Cách phát âm ed
 • Trang web học phát âm tiếng Anh miễn phí
 • Lộ Trình Chuẩn Để Thành Thạo Phát Âm Chỉ Sau 32 Ngày

Phiên bản Eng Breaking 2022 vượt trội hơn – GOGA: tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, chúng tôi tin chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện nghe-nói cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

181207 logo doi tac

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 02

  Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 15

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • 16

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • 05

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 12

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 03

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • 11

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 06

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 13

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
short

Với GOGA chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe – nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ với 15 phút mỗi ngày.

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

181207 logo doi tac

Open this in UX Builder to add and edit content