193 Danh từ đếm được và danh từ không đếm được (Countable and Uncountable Nouns) mới nhất

Trong nội dung này, các bạn sinh viên dạy kèm tiếng Anh của Giasuthanhtai.com.vn sẽ chia sẻ đến các em những vấn đề của Danh từ đếm đưc và Danh từ không đếm đưc, Từ chỉ số lượng thuộc phần Ngữ pháp tiếng Anh

I. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được (Countable and Uncountable Nouns)

1. Danh từ đếm được (countable nouns)

Llà danh từ chỉ người, vật, ý niệm,… riêng lẻ có thể đếm được.

Danh từ đếm được có hai hình thức: số ít và số nhiu. Ta có thể dùng mạo từ a/ an trước danh từ đếm được số ít và các con số hoặc some, any, many, few trước danh từ đếm được số nhiều.

          Ex:     a box (một cái hộp)                          three boxes (ba cái hộp)

                    an elephant (một con voi)               many elephants (nhiều con voi)

 • Cách thành lập danh tu số nhiều
 1. Thêm s vào danh từ số ít.

          Ex: book books                  pencil pencils

 1. Thêm es sau danh từ số ít tận cùng là s, ss, sh, ch, x, z, zz.

          Ex:     bus buses                 dish dishes

                    watch watches         fox foxes

                    quiz quizzes   buzz buzzes

 1. Thêm s hoặc es sau danh từ số ít tận cùng là o.

–         Thêm s nếu trước o là một nguyên âm (a, e, i, o, u), các từ vay mượn của nước ngoài hoặc các từ viết tt.

          Ex:     radio radios

                    micro (= microcomputer) micros

–         Thêm es nếu trước o là một phụ âm.

Ex: potato potatoes hero heroes

–         Một số danh từ có thể có hai hình thức số nhiều.

Ex: buffalo buffalos, buffaloes

 1. Thêm s hoặc es sau danh từ số ít tận cùng là y.

–         Thêm s nếu trước y là một nguyên âm.

Ex: play plays           boy boys

–         y → ies nếu trước y là một phụ âm.

          Ex: lorry lorries                   supply supplies

 1. Một số danh từ số ít tận cùng là f/fe (calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, chef, thief, wife, wolf, sheaf) về số nhiều sẽ thành ves.

Ex: leaf leaves                   thief thieves

–         Thêm s vào các danh từ tận cùng bng f/ fe khác.

          Ex: belief beliefs       café cafes

–         Một số danh từ có hai hình thức số nhiều.

          Ex: dwarf dwarfs, dwarves

 1. Một số danh từ có hình thức số nhiều bất qui tc.

Ex:     child → children            foot → feet

                    goose → geese             ox → oxen

                    man → men                             mouse →mice

                    tooth → teeth                           woman → women

                    sheep → sheep             deer → deer

 1. 2. Danh từ không đếm được (uncountable nouns) 

Là danh từ chỉ những khái niệm trừu tượng, chất liệu, chất lỏng hoặc một tổng thể.Danh từ không đếm được không có hình thức số nhiều. Không dùng mạo từ a/an hoặc các con số trước danh từ không đếm được.

Ex: sadness (nỗi buồn), love (tình yêu), rice (gạo/cơm), oil (du), furniture gỗ) …

 1. 3. Từ chỉ số lượng (Quantifiers)

Từ hoặc cụm từ chỉ số lượng trong tiếng Anh được dùng tùy theo danh từ đếm được hoặc không đếm được.

Với danh tủ đếm được

Với danh từ không đếm được

some/ any (một vài)

many (nhiều)

a large number of (nhiều)

a great number of (nhiều)

plenty of (nhiều)

a lot of/ lots of (nhiều)

few/ a few (ít/ một vài)

every/ each (mỗi)

several (một số)

some/ any (một ít)

much (nhiu)

a large amount of (nhiều)

a great deal of (nhiều)

plenty of (nhiều)

a lot of/ lots of (nhiều)

little/ a little (ít/ một ít)

–         Some thường được dùng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời hoặc lời đ nghị; any thường được dùng trong câu phủ định và nghi vấn.

Ex: Mary needs some stamps. She does not need any envelopes.

(Mary cn vài con tem. Cô ấy không cn phong bì.)

Would you like some more coffee?

(Anh dùng thêm một ít cà phê nữa nhé.)

–         Many, much thường được dùng trong câu phủ định và nghi vấn; a lot of/ lots of, a large number/ amount of, a great number/ deal of, plenty of thường được dùng trong câu khẳng định. Tuy nhiên, many/ much luôn được dùng trong câu khẳng định có các từ very, too, so, as.

Ex:     We have a lot of things to do but we don’t have much time left, (Chúng ta có nhiu việc phải làm nhưng chúng ta không còn nhiu thời gian.)

          The new law met with a great deal of opposition at local level. (Luật mới gặp phải nhiều phản đối ở cấp địa phương.)

          Peter drank so much wine that he felt sick.

          (Peter uống nhiều rượu đến nỗi anh ấy bị bệnh.)

–         Few, little ch một số lượng rất ít, hầu như không có; a few, a little chỉ một số lượng nhỏ (gần nghĩa với some).

Ex:     She had few friends, and was generally not very happy.

          (Cô ấy có rất ít bạn, nên thường cảm thấy không vui.)

          I have a few friends here and we meet quite often. (Ở đây tôi có vài người bạn và chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên.)

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH (MULTIPLE CHOICE)

Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

 1. Peter never feels lonely. He has got _______ friends.
 2. much B. so much            C. many                                       D. a great deal of
 3. Mrs. Pike lived with her three _______ in the countryside.
 4. child B. childs                 C. children                          D. childrens
 5. My mother needs _______ milk to make a cake.
 6. a B. some                 C. any                                       D. many
 7. How _______ apples are there in the basket?
 8. many B. much                 C. some                                       D. any
 9. I would like to buy _______?
 10. a shoes                                 B. a pair of shoes
 11. the number of shoes         D. a little shoes
 12. Let’s have a break. Would you like to have _______ coffee?
 13. any B. many                 C. little                                       D. some
 14. Look! There are _______ left over there.
 15. a little B. much seats       C. many seat                                D. a few seats
 16. _______ necessary.
 17. A lot of the information are B. Some informations are
 18. All the information is         D. Many of the informations are
 19. He was not offered the job because he knew _______ about Information Technology.
 20. a little B. little                    C. many                                       D. a few
 21. She keeps _______ in the cupboard.
 22. all rice B. a lot of rices     C. several rice                   D. many rice
 23. There are not _______ in that classroom.
 24. any student                                 B. a lot of student
 25. a great deal of students D. many students
 26. There is not _______ left in my account.
 27. some moneys B. a few money     C. much money                            D. many money
 28. People have _______ when they get older.
 29. much cells B. fewer cells        C. few cell                                  D. plenty of cell
 30. He still finds time for _______ by cooking candlelit dinners for his girlfriend.
 31. several romances B. romance                        C. many romances                              D. a few romance
 32. I cannot work because _______.
 33. there are too many noises B. there is too much noise
 34. of some noises D. of a number of noise
 35. In Britain, there are _______.
 36. fewer men than women B. fewer mans than womans
 37. too much men                                 D. too much women
 38. I think she was merely looking for _______.
 39. happiness                                 B. some happinesses
 40. many happiness         D. a few happiness
 41. _______ an imitation of life.
 42. Art is often called         B. Arts are often called
 43. An amount of arts are often called D. As sum of art is often called
 44. I am in trouble. Would you mind giving me ______?
 45. a few advice B. some advice     C. advices                          D. several advices
 46. They have made ______ before the Games starts next month.
 47. a lot of preparation         B. lots of preparation
 48. lot of preparations         D. a lot of preparations
 49. Do you serve _______?
 50. some vegetarian dishes B. many vegetarian dish
 51. any vegetarian dishes         D. vegetarian dish
 52. We had _______ after dinner.
 53. few ice cream B. a few ice cream       C. a little ice cream              D. little ice creams
 54. I do not have _______ to make _______
 55. much potatoes / a soup B. several potato / soups
 56. enough potatoes / the soup D. a potatoes / the soups
 57. There are ______ on the shelf.
 58. several bottles of wine         B. several bottles of wines
 59. several bottle of wine         D. several bottle of wines
 60. We have ______ left to finish the project.
 61. no time B. many time         C. a lot of times                          D. anytime
 62. _______ have trouble with mathematics.
 63. A large rather number of student B. A rather large number of student
 64. A large rather number of students D. A rather large number of students
 65. It requires _______ reading.
 66. few B. a few                 C. many                                       D. an amount of
 67. He hasn’t _______ of passing his exams.
 68. much hopes B. much hope       C. many hope                               D. many hopes
 69. It is important to brush your _______ at least twice a day.
 70. teeth B. teeths                C. tooth                                       D. tooths
 71. _______ has its own private bathroom.
 72. All bedroom                                 B. A plenty of bedroom
 73. Every bedroom D. Every bedrooms
 74. Not _______ teenagers spend _______ time on reading books.
 75. much / many B. many / much    C. much / much                            D. many / many
 76. We need _______ money to send our son to Oxford University.
 77. a large sum of B. a few of             C. many                                       D. lot of
 78. John wanted to buy _______.
 79. a teethbrush                                 B. some teethbrushes
 80. a toothbrushes D. some toothbrushes
 81. Intelligence is the ability to use thought and _______ to understand things and solve ______.
 82. knowledges / problems B. knowledge / a problems
 83. knowledge / problems         D. knowledges / problem

35                                   _______ is bad for our _______.

 1. Nicotines / health         B. Nicotine / health
 2. Nicotines / healths         D. Nicotine / healths

36                                   _______ used to be very expensive when they first appeared.

 1. Radios                                 B. An amount of radios
 2. A radios                                 D. Radio
 3. I’m sorry, but the repair will take _______ time.
 4. a few B. a bit of               C. many                                       D. few
 5. Mr. Pike has just bought three _______
 6. ox B. oxes                  C. oxen                                       D. oxens
 7. She teaches _______ and does not have much time for her own _______
 8. a couple of classes / researchs B. a lot of classes / research
 9. many classes / researches D. a great deal of classes / research
 10. _______ imported last year.
 11. A small number of cars were B. The number of cars were
 12. An amount of cars were D. A small number of car was
 13. I often enjoy _______ after lunch.
 14. chocolates                                 B. any chocolate
 15. a sheet of chocolate         D. a bar of chocolate
 16. The crew discovered _______ off coast.
 17. a school of fishes B. school of fish                 C. schools of fishes                             D. schools of fish
 18. He wrote the answer on _______ and threw it to me.
 19. a pieces of paper B. a piece of paper               C. piece of papers                               D. pieces of papers
 20. They ran up the hill, seeing _______ grazing.
 21. herds of cattles B. herds of cattle                          C. herd of cattles  D. a herd of cattles
 22. They demolished the old building and _______ are unloaded to build a new one.
 23. a heap of brick B. heap of bricks                         C. heaps of brick D. heaps of bricks
 24. Look! There is a _______ of ducks on the river.
 25. flock B. herd                   C. sheet                                       D. pile
 26. He sat quietly and followed his _______ of thought.
 27. train B. school               C. crowd                                       D. bar
 28. It is going to rain _______ of dark clouds are gathering in the sky.
 29. flocks B. herds                 C. masses                          D. crowds
 30. He went to the supermarket and bought a _______ of soap.
 31. cup B. tree                    C. bar                                       D. sheet
 32. Her parents gave her a _______ of pearls on her wedding day.
 33. piece B. rope                   C. train                                       D. dune

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỰC HÀNH

MULTIPLE CHOICE

Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

 1. Peter never feels lonely. He has got _______ friends.
 2. much B. so much            C. many                                       D. a great deal of
 3. Mrs. Pike lived with her three _______ in the countryside.
 4. child B. childs                 C. children                          D. childrens
 5. My mother needs _______ milk to make a cake.
 6. a B. some                 C. any                                       D. many
 7. How _______ apples are there in the basket?
 8. many B. much                 C. some                                       D. any
 9. I would like to buy _______?
 10. a shoes                                 B. a pair of shoes
 11. the number of shoes         D. a little shoes
 12. Let’s have a break. Would you like to have _______ coffee?
 13. any B. many                 C. little                                       D. some
 14. Look! There are _______ left over there.
 15. a little B. much seats       C. many seat                                D. a few seats
 16. _______ necessary.
 17. A lot of the information are B. Some informations are
 18. All the information is         D. Many of the informations are
 19. He was not offered the job because he knew _______ about Information Technology.
 20. a little B. little                    C. many                                       D. a few
 21. She keeps _______ in the cupboard.
 22. all rice B. a lot of rices     C. several rice                   D. many rice
 23. There are not _______ in that classroom.
 24. any student                                 B. a lot of student
 25. a great deal of students D. many students
 26. There is not _______ left in my account.
 27. some moneys B. a few money     C. much money                            D. many money
 28. People have _______ when they get older.
 29. much cells B. fewer cells        C. few cell                                  D. plenty of cell
 30. He still finds time for _______ by cooking candlelit dinners for his girlfriend.
 31. several romances B. romance                        C. many romances                              D. a few romance
 32. I cannot work because _______.
 33. there are too many noises B. there is too much noise
 34. of some noises D. of a number of noise
 35. In Britain, there are _______.
 36. fewer men than women B. fewer mans than womans
 37. too much men                                 D. too much women
 38. I think she was merely looking for _______.
 39. happiness                                 B. some happinesses
 40. many happiness         D. a few happiness
 41. _______ an imitation of life.
 42. Art is often called         B. Arts are often called
 43. An amount of arts are often called D. As sum of art is often called
 44. I am in trouble. Would you mind giving me ______?
 45. a few advice B. some advice     C. advices                          D. several advices
 46. They have made ______ before the Games starts next month.
 47. a lot of preparation         B. lots of preparation
 48. lot of preparations         D. a lot of preparations
 49. Do you serve _______?
 50. some vegetarian dishes B. many vegetarian dish
 51. any vegetarian dishes         D. vegetarian dish
 52. We had _______ after dinner.
 53. few ice cream B. a few ice cream       C. a little ice cream              D. little ice creams
 54. I do not have _______ to make _______
 55. much potatoes / a soup B. several potato / soups
 56. enough potatoes / the soup D. a potatoes / the soups
 57. There are ______ on the shelf.
 58. several bottles of wine         B. several bottles of wines
 59. several bottle of wine         D. several bottle of wines
 60. We have ______ left to finish the project.
 61. no time B. many time         C. a lot of times                          D. anytime
 62. _______ have trouble with mathematics.
 63. A large rather number of student B. A rather large number of student
 64. A large rather number of students D. A rather large number of students
 65. It requires _______ reading.
 66. few B. a few                 C. many                                       D. an amount of
 67. He hasn’t _______ of passing his exams.
 68. much hopes B. much hope       C. many hope                               D. many hopes
 69. It is important to brush your _______ at least twice a day.
 70. teeth B. teeths                C. tooth                                       D. tooths
 71. _______ has its own private bathroom.
 72. All bedroom                                 B. A plenty of bedroom
 73. Every bedroom D. Every bedrooms
 74. Not _______ teenagers spend _______ time on reading books.
 75. much / many B. many / much    C. much / much                            D. many / many
 76. We need _______ money to send our son to Oxford University.
 77. a large sum of B. a few of             C. many                                       D. lot of
 78. John wanted to buy _______.
 79. a teethbrush                                 B. some teethbrushes
 80. a toothbrushes D. some toothbrushes
 81. Intelligence is the ability to use thought and _______ to understand things and solve ______.
 82. knowledges / problems B. knowledge / a problems
 83. knowledge / problems         D. knowledges / problem

35                                   _______ is bad for our _______.

 1. Nicotines / health         B. Nicotine / health
 2. Nicotines / healths         D. Nicotine / healths

36                                   _______ used to be very expensive when they first appeared.

 1. Radios                                 B. An amount of radios
 2. A radios                                 D. Radio
 3. I’m sorry, but the repair will take _______ time.
 4. a few B. a bit of               C. many                                       D. few
 5. Mr. Pike has just bought three _______
 6. ox B. oxes                  C. oxen                                       D. oxens
 7. She teaches _______ and does not have much time for her own _______
 8. a couple of classes / researchs B. a lot of classes / research
 9. many classes / researches D. a great deal of classes / research
 10. _______ imported last year.
 11. A small number of cars were B. The number of cars were
 12. An amount of cars were D. A small number of car was
 13. I often enjoy _______ after lunch.
 14. chocolates                                 B. any chocolate
 15. a sheet of chocolate         D. a bar of chocolate
 16. The crew discovered _______ off coast.
 17. a school of fishes B. school of fish                 C. schools of fishes                             D. schools of fish
 18. He wrote the answer on _______ and threw it to me.
 19. a pieces of paper B. a piece of paper               C. piece of papers                               D. pieces of papers
 20. They ran up the hill, seeing _______ grazing.
 21. herds of cattles B. herds of cattle                          C. herd of cattles  D. a herd of cattles
 22. They demolished the old building and _______ are unloaded to build a new one.
 23. a heap of brick B. heap of bricks                         C. heaps of brick D. heaps of bricks
 24. Look! There is a _______ of ducks on the river.
 25. flock B. herd                   C. sheet                                       D. pile
 26. He sat quietly and followed his _______ of thought.
 27. A. train school               C. crowd                                       D. bar
 28. It is going to rain _______ of dark clouds are gathering in the sky.
 29. flocks B. herds                 C. masses                          D. crowds
 30. He went to the supermarket and bought a _______ of soap.
 31. cup B. tree                    C. bar                                       D. sheet
 32. Her parents gave her a _______ of pearls on her wedding day.
 33. piece B. rope C. train                   D. dune
 34. BÀI TẬP VẬN DỤNG

PRACTICE TEST 2

Choose a, b, c, or d that is the best alternative.

 1. You _______ on the bus since 10 a.m. It _______ now 10:40 a.m. and you _______ to your destination.
 2. are sitting / will be / have travelled
 3. will have sat / has been / will travel
 4. have been sitting / is / are still travelling
 5. had been sitting / was / was still travelling
 6. I _______ him these details, so he _______ some research on his own.
 7. will not tell / would have done B. have not told / would do
 8. do not tell / could not have done D. did not tell / must have done
 9. She _______ on the phone with her mother for 40 minutes, and she _______ to stop.
 10. is speaking / will not seem B. will be speaking / is not seeming
 11. has been speaking / does not seem D. has spoken / did not seem
 12. The doctor said John _______ keep on playing football.
 13. can B. could                 C. will                                       D. shall
 14. I am afraid that I _______ remember his name, but Jane know.
 15. cannot / may B. would not / will C. needn’t / mustn’t           D. ought not to / would
 16. In the end it did not rain, so I _______ my raincoat.
 17. shouldn’t bring B. might be bringing
 18. needn’t bring                                 D. needn’t have brought
 19. Most people know that smoking is harmful _______ their health but they are addicted _______ the practice.
 20. of / for B. to / to                 C. on / upon                               D. at / of
 21. Tom apologized _______ breaking Tina’s valuable pot. He said that he did not do it _______ purpose.
 22. for / on B. against / off      C. about / through                        D. on / from
 23. _______ the end _______ next month, we will have completed our course.
 24. Through / via B. On / for              C. After / from                                D. By / of
 25. They invited me _______ at the conference.
 26. speak B. to speak            C. speaking                        D. spoken
 27. I saw the customer _______ in the hall. He asked _______ the manager.
 28. wait / seeing B. to wait / for seen      C. waited / see                   D. waiting / to see
 29. We never forget _______ the President at the graduation ceremony when we were at university.
 30. to meet B. meet                  C. meeting                          D. met
 31. _______ does not like learning history.
 32. A great deal of students B. Many a student
 33. Many students D. Every students
 34. She has _______ business contacts in Las Vegas.
 35. a large amount of B. much of                                    C. the number of  D. a number of
 36. _______ must come to class on time.
 37. Most of students B. All student                           C. Every students D. Each student
 38. Barriers were built to _______ the flood water.
 39. go through B. put away           C. keep back                               D. give up
 40. When we visit a park we may see a notice saying “_______ the grass”.
 41. Get on B. Take In              C. Go up                                       D. Keep off
 42. I cannot wait until they _______ the new model.
 43. send through B. pick up              C. give away                              D. bring out
 44. We will give you a bicycle _______ you do well on your exams.
 45. only if B. until                    C. because                         D. though
 46. _______ you have lots of time to do your homework, I have very little time indeed.
 47. Since B. Whereas           C. Unless                           D. If
 48. The judge dismissed the case _______ there was not enough evidence.
 49. so B. so that               C. when                                       D. because
 50. _______ up at the airport? – John did.
 51. Whom picked you         B. Whose did you pick
 52. Who picked you         D. Who did you pick
 53. _______ up early? – To do morning exercise.
 54. Why did John get         B. How did John get
 55. Why John got                                 D. How John got
 56. Let’s go somewhere for lunch, _______?
 57. do you B. shall we             C. mustn’t you                   D. won’t us
 58. Everyone in the committee _______ to express his/her ideas.
 59. allows B. allow                  C. are allowed                          D. is allowed
 60. It was the speaker, not his ideas, that _______ the students to riot.
 61. has provoked B. provoke             C. are provoking                      D. were provoking
 62. The students and instructor _______ for a new facility by next year.
 63. are hoping B. hope                  C. hopes                                       D. were hoping
 64. I am going to the _______ to buy some medicine.
 65. chemists’s B. chemists           C. chemist                          D. chemist’s
 66. When Jenny was a child, reading _______ was her hobby.
 67. picture books B. picture of books       C. books of pictures          D. books’ pictures
 68. The project may be finished in _______
 69. two year’s time B. two years time C. two years’ time                     D. two-years time
 70. We were unable to carry out the experiment _______
 71. on account of a malfunction in the computer
 72. being a malfunction in the computer
 73. as the computer malfunction
 74. there was a computer malfunction
 75. It is colder and wetter _______
 76. as in the north of Germany B. in the north of Germany
 77. it is in North Germany D. of North Germany
 78. _______, they agreed to all our demands.
 79. My great surprise         B. To my great surprise
 80. Surprising                                 D. It was surprise
 81. _______ Austria is a member of _______ European Union.
 82. Ø / the B. an / an               C. an / the                                  D. the / an
 83. In my spare time, I play _______ guitar and collect _______ stamps.
 84. the / the B. the / Ø               C. Ø / Ø                                       D. Ø / the
 85. John is _______ English. He comes from _______ United Kingdom.
 86. the / an B. an / an               C. Ø / Ø                                       D. Ø / the
 87. We will not spend _______
 88. at home next year our holiday
 89. our next year holiday at home
 90. next year our holiday at home
 91. our holiday at home next year
 92. Old John sometimes goes out with _______
 93. a dirty old cotton tie         B. a cotton dirty old tie
 94. an old dirty cotton tie         D. an old cotton dirty tie
 95. One of Jane’s favorite subjects in school is drama because _______ lots of fun and enjoys being part of it all.
 96. has really she B. she really has   C. really she has                          D. has she really
 97. I think John is not strong enough to do the work by _______
 98. he B. him                    C. his                                       D. himself
 99. Their house has _______ own swimming pool.
 100. their B. its                       C. hers                                       D. his
 101. I prefer the second option . _______ advantages are simplicity and cheapness.
 102. It B. Its                       C. It’s                                       D. Itself
 103. German _______ in Austria.
 104. speaks B. is spoken          C. Is speaking                        D. has spoken
 105. Much of dangerous smoke goes into the air and _______ by the clouds for great distances.
 106. carries B. carrying             C. carried                           D. is carried
 107. The red button _______ in case of emergency.
 108. should not push         B. should not pushed
 109. should not be pushing         D. should not be pushed
 110. _______, he would have some good ideas.
 111. Unless were Peter here B. If here were Peter
 112. If were Peter here         D. Were Peter here
 113. _______ the priest started the ceremony.
 114. Had the couple no sooner arrived than
 115. No sooner had the couple arrived than
 116. No sooner the couple had arrived than
 117. Had the couple arrived no sooner than
 118. _______ here.
 119. At no time is parking allowed B. At no time is parking not allowed
 120. At no time parking is allowed D. Is parking allowed at any time
 121. The teacher told his student _______ to school late.
 122. does not go B. did not go         C. not go                                       D. not to go
 123. He asked me _______
 124. where were you born         B. where I was born
 125. where I had been born         D. where had I born
 126. John said that he _______ for that company for ten years.
 127. was working B. has worked       C. has been working                D. had been working
 128. Robots are growing in _______ and their use in _______ is becoming more widespread.
 129. complexity / industry         B. complex / industrial
 130. complexly / industrialize D. complex / industrially
 131. Her _______ in hearing resulted from a childhood _______
 132. difficult / ill B. difficulty / illness      C. difficultly / ill                   D. difficultly / ill
 133. We could not continue due to our _______
 134. tired B. tired                   C. tiring                                       D. tiredness
 135. The company will comply with _______
 136. whatever the board of directors decides
 137. whatever does the board of directors decide
 138. the board of directors decides whatever
 139. however the board of directors decides
 140. I think _______
 141. that Dr. Pike is a good instructor
 142. is that Dr. Pike a good instructor
 143. if that Dr. Pike is a good instructor
 144. whether is Dr. Pike a good instructor
 145. I’ll bet you can’t guess _______?
 146. that what is my occupation B. how is my occupation
 147. what my occupation is         D. what is my occupation
 148. There will be someone meeting you on arrival.
 149. When you arrive, someone will meet you.
 150. Arriving, someone will meet you.
 151. You will not be met when arriving.
 152. No one will meet you as you arrive
 153. The last time I saw him was in 2001.
 154. Since 2001, I have often seen him. B. I did not see him in 2001.
 155. In 2001, I saw him many times. D. I haven’t seen him since 2001.
 156. We are studying Unit 3 in this book.
 157. We have completed two units in this book so far.
 158. Three units in this book have been studied up to now.
 159. We have already studied three units in this book.
 160. Unit 3 in this book has been completed.
 161. We invited the boy _______ Tom had met the week before to the party.
 162. whom B. whose               C. why                                       D. where
 163. The world’s first satellite was called _______ was about the size of a basket ball.
 164. Sputnik I, which B. Sputnik I, that                C. Sputnik I which D. Sputnik I, whose
 165. That is the building _______ they shot the film ‘Vanilla Sky’.
 166. which B. that                    C. in that                                       D. where
 167. Agatha was making coffee _______ I was cooking the bacon.
 168. while B. as soon as        C. as long as                           D. until
 169. _______, I have been lonely.
 170. Since my grandfather dies B. Whenever my grandfather died
 171. Since my grandfather died D. Whenever my grandfather dies
 172. We will wait _______
 173. when finishing his homework B. before he finishes his homework
 174. no sooner he finishes his homework D. until he finishes his homework
 175. _______ I always seem to bump into him.
 176. I go B. Wherever I go  C. I go where                             D. Whatever I go
 177. The faster we finish, _______
 178. the sooner we can leave B. we can leave sooner and sooner
 179. the sooner can we leave D. we can leave the sooner
 180. This is _______ car in the garage.
 181. so expensive                                 B. more expensive than
 182. as expensive as         D. the least expensive
 183. _______ live in Shanghai _______ in any other city in China.
 184. Many people/than         B. More people / than
 185. As much people / as         D. Less people / as
 186. The summer is coming. It gets _______
 187. hot and hot B. the more hot     C. the hotter                              D. hotter and hotter
 188. If he _______ well on the training courses last year, he _______ offered the promotion now.
 189. did / were                                 B. did / would be
 190. had done / would have been D. had done / would be
 191. _______ I would take the opportunity to talk to the boss today.
 192. I were you B. If I were you     C. If I had been you                D. Had I been you
 193. You will fail _______ you study harder.
 194. if B. unless               C. provided                        D. supposed
 195. We’ll go to Kelly’s to celebrate _______
 196. if you win                                 B. if you will win
 197. supposed you won         D. providing you would win
 198. _______, we got up early and started the trip.
 199. Tired as we were         B. Despite we were tired
 200. Even though were we tired D. In spite we were tired
 201. They went swimming _______ the coldness of the water.
 202. Even if B. As though         C. In spite of                           D. Despite of
 203. They managed to work together _______
 204. In spite their differences of opinion
 205. Although they have different opinion
 206. Despite the fact their differences of opinion
 207. Even if their differences of opinion
 208. He speaks about the subject _______ an expert.
 209. as he were B. as if he were    C. if he were                               D. as if were he
 210. It looks _______ we would not be able to leave until the next day.
 211. as though B. even though     C. as                                       D. if as
 212. Do the homework _______ the teacher said.
 213. as like B. as though          C. as                                       D. as if
 214. There was _______ we were unable to find our way.
 215. such many smog that         B. so much smog that
 216. so much smog than         D. such many smog as
 217. My hometown has changed _______ I hardly recognize some places.
 218. rapidly such that B. rapidly so that               C. such rapidly that                              D. so rapidly that
 219. He was _______ he was often willing to share all of what he had got.
 220. such a generous man as B. such a generous man that
 221. so a generous man that D. a so generous man that
 222. Leave the keys out _______ I remember to take them with me.
 223. because B. so that               C. in order to                          D. so as to
 224. I was beginning to feel alarm, but kept it to myself _______ our two friends.
 225. so as not to worry         B. so that did not worry
 226. so as to I did not worry D. not in order to worry
 227. I always keep fruit in the fridge _______ insects off it.
 228. order to keep B. as to keep         C. so as to keep                           D. so as to keeping
 229. _______ he always did well on his English tests, his parents were not surprised at his good results.
 230. Since B. For                     C. Because of                    D. Due to
 231. We will be staying for an extra week, _______ we have not yet finished.
 232. because B. as                      C. for                                       D. due to
 233. _______ the students had successfully completed their exams, their parents rewarded their efforts by giving them a trip to Paris.
 234. Due to the fact that         B. Thanks to
 235. Because of                                 D. Due to

 

Error Identification

 1. If your friend tells you something in confident, do not tell anyone else about it.

                                     A                                        B          C                          D

 1. Scientists have said that global production of oil is set to peak in the next four year.

                                   A             B                        C                                                   D

 1. The world’s demand has grown faster in the past five years as in the second half of the 1990s.

                          A                                 B             C                          D

 1. Like all industrial processes, nuclear power generation has by-product wastes, so as

            A                                             B                 C                                       D

          used fuels, radioactive waste, and heat.

 1. The United States is a highly developed and industrializing society.

            A                                   B                               C              D

 1. We use lot of energy – in our homes, in businesses, in industry, and for traveling between

                              A                                                            B                    C

          different places.

                D

 1. Ancient people burned wood to keep them warm and cooking their food.

             A              B                                   C                     D

 1. In any parts of the world, wood is still the main source of energy.

          A   B                                C                   D

 1. The Mayan Indians lived in Mexico for thousand of years before the Spanish arrived in

                                             A                          B                      C                              D

          the 1500s.

 1. Teachers at the schools work hardly for at least twelve years to train their students to

                                                            A             B                        C

          become good readers.

              D

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP VẬN DỤNG

PRACTICE TEST 2

Choose a, b, c, or d that is the best alternative.

 1. You _______ on the bus since 10 a.m. It _______ now 10:40 a.m. and you _______ to your destination.
 2. are sitting / will be / have travelled
 3. will have sat / has been / will travel
 4. have been sitting / is / are still travelling
 5. had been sitting / was / was still travelling
 6. I _______ him these details, so he _______ some research on his own.
 7. will not tell / would have done B. have not told / would do
 8. do not tell / could not have done D. did not tell / must have done
 9. She _______ on the phone with her mother for 40 minutes, and she _______ to stop.
 10. is speaking / will not seem B. will be speaking / is not seeming
 11. has been speaking / does not seem D. has spoken / did not seem
 12. The doctor said John _______ keep on playing football.
 13. can B. could                 C. will                                       D. shall
 14. I am afraid that I _______ remember his name, but Jane know.
 15. cannot / may B. would not / will C. needn’t / mustn’t           D. ought not to / would
 16. In the end it did not rain, so I _______ my raincoat.
 17. shouldn’t bring B. might be bringing
 18. needn’t bring                                 D. needn’t have brought
 19. Most people know that smoking is harmful _______ their health but they are addicted _______ the practice.
 20. of / for B. to / to                 C. on / upon                               D. at / of
 21. Tom apologized _______ breaking Tina’s valuable pot. He said that he did not do it _______ purpose.
 22. for / on B. against / off      C. about / through                        D. on / from
 23. _______ the end _______ next month, we will have completed our course.
 24. Through / via B. On / for              C. After / from                                D. By / of
 25. They invited me _______ at the conference.
 26. speak B. to speak            C. speaking                        D. spoken
 27. I saw the customer _______ in the hall. He asked _______ the manager.
 28. wait / seeing B. to wait / for seen      C. waited / see                   D. waiting / to see
 29. We never forget _______ the President at the graduation ceremony when we were at university.
 30. to meet B. meet                  C. meeting                          D. met
 31. _______ does not like learning history.
 32. A great deal of students B. Many a student
 33. Many students D. Every students
 34. She has _______ business contacts in Las Vegas.
 35. a large amount of B. much of                                    C. the number of  D. a number of
 36. _______ must come to class on time.
 37. Most of students B. All student                           C. Every students D. Each student
 38. Barriers were built to _______ the flood water.
 39. go through B. put away           C. keep back                               D. give up
 40. When we visit a park we may see a notice saying “_______ the grass”.
 41. Get on B. Take In              C. Go up                                       D. Keep off
 42. I cannot wait until they _______ the new model.
 43. send through B. pick up              C. give away                              D. bring out
 44. We will give you a bicycle _______ you do well on your exams.
 45. only if B. until                    C. because                         D. though
 46. _______ you have lots of time to do your homework, I have very little time indeed.
 47. Since B. Whereas           C. Unless                           D. If
 48. The judge dismissed the case _______ there was not enough evidence.
 49. so B. so that               C. when                                       D. because
 50. _______ up at the airport? – John did.
 51. Whom picked you         B. Whose did you pick
 52. Who picked you         D. Who did you pick
 53. _______ up early? – To do morning exercise.
 54. Why did John get         B. How did John get
 55. Why John got                                 D. How John got
 56. Let’s go somewhere for lunch, _______?
 57. do you B. shall we             C. mustn’t you                   D. won’t us
 58. Everyone in the committee _______ to express his/her ideas.
 59. allows B. allow                  C. are allowed                          D. is allowed
 60. It was the speaker, not his ideas, that _______ the students to riot.
 61. has provoked B. provoke             C. are provoking                      D. were provoking
 62. The students and instructor _______ for a new facility by next year.
 63. are hoping B. hope                  C. hopes                                       D. were hoping
 64. I am going to the _______ to buy some medicine.
 65. chemists’s B. chemists           C. chemist                          D. chemist’s
 66. When Jenny was a child, reading _______ was her hobby.
 67. picture books B. picture of books       C. books of pictures          D. books’ pictures
 68. The project may be finished in _______
 69. two year’s time B. two years time C. two years’ time                     D. two-years time
 70. We were unable to carry out the experiment _______
 71. on account of a malfunction in the computer
 72. being a malfunction in the computer
 73. as the computer malfunction
 74. there was a computer malfunction
 75. It is colder and wetter _______
 76. as in the north of Germany B. in the north of Germany
 77. it is in North Germany D. of North Germany
 78. _______, they agreed to all our demands.
 79. My great surprise B. To my great surprise
 80. Surprising                                 D. It was surprise
 81. _______ Austria is a member of _______ European Union.
 82. Ø / the B. an / an               C. an / the                                  D. the / an
 83. In my spare time, I play _______ guitar and collect _______ stamps.
 84. the / the B. the / Ø               C. Ø / Ø                                       D. Ø / the
 85. John is _______ English. He comes from _______ United Kingdom.
 86. the / an B. an / an               C. Ø / Ø                                       D. Ø / the
 87. We will not spend _______
 88. at home next year our holiday
 89. our next year holiday at home
 90. next year our holiday at home
 91. our holiday at home next year
 92. Old John sometimes goes out with _______
 93. a dirty old cotton tie         B. a cotton dirty old tie
 94. an old dirty cotton tie         D. an old cotton dirty tie
 95. One of Jane’s favorite subjects in school is drama because _______ lots of fun and enjoys being part of it all.
 96. has really she B. she really has   C. really she has                          D. has she really
 97. I think John is not strong enough to do the work by _______
 98. he B. him                    C. his                                       D. himself
 99. Their house has _______ own swimming pool.
 100. their B. its                       C. hers                                       D. his
 101. I prefer the second option . _______ advantages are simplicity and cheapness.
 102. It B. Its                       C. It’s                                       D. Itself
 103. German _______ in Austria.
 104. speaks B. is spoken          C. Is speaking                        D. has spoken
 105. Much of dangerous smoke goes into the air and _______ by the clouds for great distances.
 106. carries B. carrying             C. carried                           D. is carried
 107. The red button _______ in case of emergency.
 108. should not push         B. should not pushed
 109. should not be pushing         D. should not be pushed
 110. _______, he would have some good ideas.
 111. Unless were Peter here B. If here were Peter
 112. If were Peter here         D. Were Peter here
 113. _______ the priest started the ceremony.
 114. Had the couple no sooner arrived than
 115. No sooner had the couple arrived than
 116. No sooner the couple had arrived than
 117. Had the couple arrived no sooner than
 118. _______ here.
 119. At no time is parking allowed B. At no time is parking not allowed
 120. At no time parking is allowed D. Is parking allowed at any time
 121. The teacher told his student _______ to school late.
 122. does not go B. did not go         C. not go                                       D. not to go
 123. He asked me _______
 124. where were you born         B. where I was born
 125. where I had been born         D. where had I born
 126. John said that he _______ for that company for ten years.
 127. was working B. has worked       C. has been working                D. had been working
 128. Robots are growing in _______ and their use in _______ is becoming more widespread.
 129. complexity / industry         B. complex / industrial
 130. complexly / industrialize D. complex / industrially
 131. Her _______ in hearing resulted from a childhood _______
 132. difficult / ill B. difficulty / illness      C. difficultly / ill                   D. difficultly / ill
 133. We could not continue due to our _______
 134. tired B. tired                   C. tiring                                       D. tiredness
 135. The company will comply with _______
 136. whatever the board of directors decides
 137. whatever does the board of directors decide
 138. the board of directors decides whatever
 139. however the board of directors decides
 140. I think _______
 141. that Dr. Pike is a good instructor
 142. is that Dr. Pike a good instructor
 143. if that Dr. Pike is a good instructor
 144. whether is Dr. Pike a good instructor
 145. I’ll bet you can’t guess _______?
 146. that what is my occupation B. how is my occupation
 147. what my occupation is         D. what is my occupation
 148. There will be someone meeting you on arrival.
 149. When you arrive, someone will meet you.
 150. Arriving, someone will meet you.
 151. You will not be met when arriving.
 152. No one will meet you as you arrive
 153. The last time I saw him was in 2001.
 154. Since 2001, I have often seen him. B. I did not see him in 2001.
 155. In 2001, I saw him many times. D. I haven’t seen him since 2001.
 156. We are studying Unit 3 in this book.
 157. We have completed two units in this book so far.
 158. Three units in this book have been studied up to now.
 159. We have already studied three units in this book.
 160. Unit 3 in this book has been completed.
 161. We invited the boy _______ Tom had met the week before to the party.
 162. whom B. whose               C. why                                       D. where
 163. The world’s first satellite was called _______ was about the size of a basket ball.
 164. Sputnik I, which B. Sputnik I, that                C. Sputnik I which D. Sputnik I, whose
 165. That is the building _______ they shot the film ‘Vanilla Sky’.
 166. which B. that                    C. in that                                       D. where
 167. Agatha was making coffee _______ I was cooking the bacon.
 168. while B. as soon as        C. as long as                           D. until
 169. _______, I have been lonely.
 170. Since my grandfather dies B. Whenever my grandfather died
 171. Since my grandfather died D. Whenever my grandfather dies
 172. We will wait _______
 173. when finishing his homework B. before he finishes his homework
 174. no sooner he finishes his homework D. until he finishes his homework
 175. _______ I always seem to bump into him.
 176. I go B. Wherever I go  C. I go where                             D. Whatever I go
 177. The faster we finish, _______
 178. the sooner we can leave B. we can leave sooner and sooner
 179. the sooner can we leave D. we can leave the sooner
 180. This is _______ car in the garage.
 181. so expensive                                 B. more expensive than
 182. as expensive as         D. the least expensive
 183. _______ live in Shanghai _______ in any other city in China.
 184. Many people/than         B. More people / than
 185. As much people / as D. Less people / as
 186. The summer is coming. It gets _______
 187. hot and hot B. the more hot     C. the hotter                              D. hotter and hotter
 188. If he _______ well on the training courses last year, he _______ offered the promotion now.
 189. did / were                                 B. did / would be
 190. had done / would have been D. had done / would be
 191. _______ I would take the opportunity to talk to the boss today.
 192. I were you B. If I were you     C. If I had been you                D. Had I been you
 193. You will fail _______ you study harder.
 194. if B. unless               C. provided                        D. supposed
 195. We’ll go to Kelly’s to celebrate _______
 196. if you win                                 B. if you will win
 197. supposed you won         D. providing you would win
 198. _______, we got up early and started the trip.
 199. Tired as we were         B. Despite we were tired
 200. Even though were we tired D. In spite we were tired
 201. They went swimming _______ the coldness of the water.
 202. Even if B. As though         C. In spite of                           D. Despite of
 203. They managed to work together _______
 204. In spite their differences of opinion
 205. Although they have different opinion
 206. Despite the fact their differences of opinion
 207. Even if their differences of opinion
 208. He speaks about the subject _______ an expert.
 209. as he were B. as if he were    C. if he were                               D. as if were he
 210. It looks _______ we would not be able to leave until the next day.
 211. as though B. even though     C. as                                       D. if as
 212. Do the homework _______ the teacher said.
 213. as like B. as though          C. as                                       D. as if
 214. There was _______ we were unable to find our way.
 215. such many smog that         B. so much smog that
 216. so much smog than         D. such many smog as
 217. My hometown has changed _______ I hardly recognize some places.
 218. rapidly such that B. rapidly so that               C. such rapidly that                              D. so rapidly that
 219. He was _______ he was often willing to share all of what he had got.
 220. such a generous man as B. such a generous man that
 221. so a generous man that D. a so generous man that
 222. Leave the keys out _______ I remember to take them with me.
 223. because B. so that               C. in order to                          D. so as to
 224. I was beginning to feel alarm, but kept it to myself _______ our two friends.
 225. so as not to worry         B. so that did not worry
 226. so as to I did not worry D. not in order to worry
 227. I always keep fruit in the fridge _______ insects off it.
 228. order to keep B. as to keep         C. so as to keep                           D. so as to keeping
 229. _______ he always did well on his English tests, his parents were not surprised at his good results.
 230. Since B. For                     C. Because of                    D. Due to
 231. We will be staying for an extra week, _______ we have not yet finished.
 232. because B. as                      C. for                                       D. due to
 233. _______ the students had successfully completed their exams, their parents rewarded their efforts by giving them a trip to Paris.
 234. A. Due to the fact that         Thanks to
 235. Because of                                 D. Due to

 

Error Identification

 1. If your friend tells you something in confident, do not tell anyone else about it.

                                     A                              B confidence          C                          D

 1. Scientists have said that global production of oil is set to peak in the next four year.

                                   A             B                        C                                                   D years

 1. The world’s demand has grown faster in the past five years as in the second half of the 1990s.

                          A                                 B             C                          D than

 1. Like all industrial processes, nuclear power generation has by-product wastes, so as

            A                                             B                 C                                       D such as

          used fuels, radioactive waste, and heat.

 1. The United States is a highly developed and industrializing society.

            A                                   B                               C industrialized                     D

 1. We use lot of energy – in our homes, in businesses, in industry, and for traveling between

                              A a lot of/ lots of                                 B                     C

          different places.

                D

 1. Ancient people burned wood to keep them warm and cooking their food.

             A              B                                   C                     D to cook

 1. In any parts of the world, wood is still the main source of energy.

          A   B many                     C                   D

 1. The Mayan Indians lived in Mexico for thousand of years before the Spanish arrived in

                                             A                B thousands                       C                                 D

          the 1500s.

 1. Teachers at the schools work hardly for at least twelve years to train their students to

                                                            A hard              B                        C

          become good readers.

              D

Chuyên đề xem thêm:
1. Giới từ
2. Cụm động từ
3. Đảo ngữ
4. Các dạng so sánh
5. Trật tự tính từ
6. Lượng từ 
7. Cụm từ cố định
8. Thành ngữ tiếng Anh
9. Cách phát âm và trọng âm
10. Mẫu câu tình huống giao tiếp tiếng Anh
12. Đại từ nhân xưng – sở hữu – phản thân
13. Gia sư quận 5
14. Gia sư quận 6
15. Gia sư quận 7