29 Band 8.5_5 Bài mẫu luyện thi ielts writing task 1Giới thiệu cho các bạn luyện thi ielts 5 bài mẫu writing Task 1 đặc biệt hay đạt 8.5 Writing. Với 15 Th12 mới nhất

Band 8.5_5 Bài mẫu luyện thi ielts writing task 1Giới thiệu cho các bạn luyện thi ielts 5 bài mẫu writing Task 1 đặc biệt hay đạt 8.5 Writing. Với
15
Th12