301 Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 10 – Mã đề 209 – Trường THPT Hai Bà Trưng mới nhất

I. TRẮC NGHIỆM: 🙁 7,5 điểm )

Câu 1: Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là :

A.Số trung bình B. Số trung vị C. Mốt D. Độ lệch chuẩn

Câu 2: Cho tam giác ABC, chọn khẳng định đúng

A. B.

C. D.

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình là

A. B. C. D.

Câu 4: Viết phương trình chính tắc của elip có độ dài trục bé bằng 16 và một tiêu điểm F1 (-15;0) .A. B. C. D.

Câu 5: Với điều kiện nào sau đây thì phương trình : là phương trình của đường tròn ?

A. B. C. D.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình là :

A. B. C. D.

Câu 7: Cho và . tính

A. B. C. D.

Câu 8: Tính giá trị biểu thức : A =

A -1 B. 1 C. 0 D. 2

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình là :

A. B. C. R D.

Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD, biết phương trình cạnh AB: , đường chéo BD: , là trung điểm cạnh AD. Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD là :

A. B. C. D.

 

doc
4 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
419Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 10 – Mã đề 209 – Trường THPT Hai Bà Trưng”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 60 phút; 
Mã đề thi 209
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................Lớp: .....
I. TRẮC NGHIỆM: :( 7,5 điểm ) 
Câu 1: Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là :
A.Số trung bình 	B. Số trung vị 	C. Mốt 	D. Độ lệch chuẩn
Câu 2: Cho tam giác ABC, chọn khẳng định đúng
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Viết phương trình chính tắc của elip có độ dài trục bé bằng 16 và một tiêu điểm F1 (-15;0) .A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Với điều kiện nào sau đây thì phương trình : là phương trình của đường tròn ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Cho và . tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Tính giá trị biểu thức : A = 
A -1 B. 1 C. 0 D. 2
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình là :
A. 	B. 	C. R	D. 
Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD, biết phương trình cạnh AB: , đường chéo BD: , là trung điểm cạnh AD. Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho bảng phân bố tần số sau : 
xi
1
2
3
4
5
6
Cộng
ni
10
5
15
10
5
5
50
Mệnh đề đúng là :
A. Tần suất của giá trị x5 = 5 là 90 %	B. Tần suất của giá trị x2= 2 là 20 
C. Tần suất của giá trị x5 = 5 là 10	D. Tần suất của giá trị x4 = 4 là 20 %
Câu 12: Điều tra về chiều cao của 100 học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau: 
Nhóm
Chiều cao (cm)
Số học sinh
1
[150;152)
5
2
[152;154)
18
3
[154;156)
40
4
[156;158)
26
5
[158;160)
8
6
[160;162)
3
N=100
Phương sai của bảng phân bố tần số ghép lớp ở trên gần bằng với số :
A. 2,16	 B. 155,46	 C. 4,76 D. 4,71
Câu 13: Cho . Khẳng định nào sau đây sai?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c có biệt thức . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Tìm đẳng thức sai :
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 16: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
A. (1,-3)	B. (0,-4)	C. (2,1)	D. (0,2)
Câu 17: Tìm tất cả giá trị thực của m để bất phương trình (m-2) x2 - 2(m - 3)x + m + 1> 0 có tập nghiệm là 
A. m > 3	B. 
C. m< - 3.	D. m < 
Câu 18: Hai cung nào sau đây khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác có điểm đầu là gốc A thì điểm cuối không trùng nhau :
A. và 	B. 1350 và - 2250	C. và 	D. và 
Câu 19: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến đó đi qua 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Viết phương trình đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng 
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 21: Nếu thì bằng :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Khẳng định nào sau đây là đúng
A. 10 = rad	B. 1 rad = 	C. 1 rad = 	D. 1 rad = 600
Câu 23: Đường thẳng d qua B( 3; 4) nhận làm vecto chỉ phương. Phương trình nào là phương trình tham số của d?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho tam giác ABC biết AB = 4, BC = 7, . Tính diện tích của tam giác ABC .
A. 14	B. .	C. 7	D. 
Câu 25: Cho đường thẳng có vectơ pháp tuyến , đường thẳng có vectơ pháp tuyến .Khẳng định nào sau đây sai?
A. trùng khi và cùng phương.
B. vuông góc với khi và vuông góc.
C. cắt khi và không cùng phương.
D. song song thì và cùng phương.
-
II/PHẦN TỰ LUẬN ( 2,5 điểm )
Câu 1( 0,5 điểm ) Với điều kiện .Chứng minh đẳng thức sau :
Câu 2(1 điểm )Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu:
 (m+1) x2 - 2(m-1)x + m2 + 4m - 5= 0
Câu 3(1 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm : A(1; 1), B(0; -1) 
 Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn : biết tiếp tuyến song song với đường thẳng AB 
----------------------
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_10_ma_de_209_truong_thpt.doc
  • xlsTHI KI II_TOAN 10 KI II_dapancacmade.xls