309 Cho a là số tự nhiên được viết bằng 222 chữ số 9. hãy tính tổng các chữ số của chữ số của số n=a^2 +1 CẤM SPAM NHA mới nhất

Trả lời: $1999$

Giải thích các bước;

Chúng ta có:

$a=999cdots9$ có $222$ chữ số $9$

$ad=10^{222}-1$

Một lần nữa họ là:

$n=a^2+1$

$ad n=(10^{222}-1)^2+1$

$ad n=(10^{222})^2-2cdot 10^{222}+1+1$

$ad n=(10^{222})^2-2cdot 10^{222}+2$

$ad n=10^{222}cdot (10^{222}-2)+2$

$ad n=10^{222}cdot 999cdot 98+2$ có $221$ chữ số $9$ và $$ chữ số $8$

$ad n=999cdot 9800cdots00+2$ có $221$ chữ số $9$ và $$ chữ số $8$ và $222$ chữ số $0$

$ad n=999cdot 9800cdots02$ có $221$ chữ số $9$ và $$ chữ số $8$ và $221$ chữ số $0$

$ad$ Tổng các chữ số của $n$ là:
$$9cdot 221+8+2=1999$$