309 Ma sát nào dưới đây có hại nhất? A .Ma sát giữa dây và ròng rọc. B. Ma sát giữa bánh xe và trục quay. C Ma sát giữa đế giày và nền nhà. D. mới nhất

Lực ma sát nào sau đây có hại nhất? A. Lực ma sát giữa sợi dây và các ròng rọc. B. Ma sát giữa bánh xe với trục quay. Lực ma sát F giữa đế giày và mặt sàn. Ông.