311 Nếu viết: “Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường- cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng” thì bộ phận được gạch chân là thành phần nào của câu? Việc tách riêng thành phần ây làm một câu độc lập góp phần nhấn mạnh điều gì ở các nhân vật? mới nhất

Nếu viết: “Người ta gọi chúng tôi là đội trinh sát mặt đường – cái tên khơi gợi lòng muốn làm nên chuyện anh hùng” thì phần tô đậm là phần nào của câu? Việc tách bộ phận này thành câu độc lập góp phần nhấn mạnh điều gì cho các nhân vật?