321 Hạch toán chuyên sâu tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác – SME.MISA.VN mới nhất

Hệ thống này thường xem xét số tiền hiện có và sự tăng giảm trong các khoản cho vay ngắn hạn khác, kể cả các khoản vay có thời hạn dưới một năm. . .
Trong trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như: tài sản nhất định và có hạn, nguyên liệu, vật tư, hàng hoá,…) thì giá trị khoản đầu tư được tính theo giá do các bên thoả thuận. tham gia quyên góp tiền. đến những thứ trong đầu tư. Số chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi sổ kế toán của đơn vị chức năng với giá trị ghi nhận được phản ánh vào bên Nợ TK 811 hoặc bên Có TK 711.

Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư, từng hợp đồng cho vay.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

Cấu trúc và nội dung của Lý do 128 như sau:

Pháp luật: Hệ thống chuyên sâu 128 – Các quỹ ngắn hạn khác – SME.MISA.VN

Con nợ:
Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác tăng.
Có Đảng:
Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm.
DATE dư bên;
Giá trị hiện tại của các khoản đầu tư ngắn hạn khác.
Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác, có 2 tài khoản cấp 2 thông tin:
– Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số tiền khả dụng của tiền gửi có kỳ hạn.
– Tài khoản 1288 – Đầu tư ngắn hạn khác: Phản ánh tình hình tăng, giảm và khả năng có của các khoản cho vay ngắn hạn khác.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CHỦ YẾU

1. Khi đầu tư vốn trong thời gian ngắn, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288)
Có TK 111. Họ, 112, . . .
2. Dự án đầu tư bằng vật tư, mẫu mã sản phẩm, hàng hóa và có thời hạn nắm giữ dưới 01 năm;
a) Trường hợp giá trị vật tư, mẫu mã, hàng hóa đầu tư mua lại cao hơn giá trị ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)

Xem thêm: Vì sao Mỹ không trở thành “nhà đầu tư số 1” tại Việt Nam?

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 55 – sản phẩm hoàn thành
Có TK 156 – CỦA CÔNG TY
Có TK 711 – Thu nhập khác (phần chênh lệch giữa giá trị vật tư và tài sản được ghi nhận lớn hơn giá trị ghi sổ).
b) Trường hợp ghi nhận giá trị vật tư, mẫu sản phẩm, hàng hoá đem đi đầu tư thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)
Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần chênh lệch giữa giá trị vật liệu và tài sản được ghi nhận nhỏ hơn giá trị ghi sổ)
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 55 – sản phẩm hoàn thành
Có TK 156. Của hàng hoá.
3. Khi thu hồi khoản đầu tư ngắn cần lưu ý các nguyên nhân khác sau đây;
NGÀY TK 111, 112, 152, 156, 211. .
Nợ TK 635. – Cho tài chính, tài chính (trường hợp bị lỗ)
TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288) (Giá )
Có TK 515 – Thu nhập từ hoạt động kinh tế, tài chính vui chơi giải trí (đối với lãi).

Bài viết này hữu ích không?

Xem thêm: Thanh Hóa trên đường trở thành “đầu tàu” khu công nghiệp phía Bắc

Có không