353 Máy bay phun thuốc Kiên Giang cho lúa, hồ tiêu, măng cụt, xoài, mía mới nhất

Kiên Giang là nơi sản xuất gạo, tiêu, măng cụt, xoài, đường