369 [Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 11-11-2018 mới nhất

[Thông báo] Anh ấy đã thi lấy chứng chỉ đến ngày 11-11-2018