Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập sử dụng phần mềm kế toán Tiha tại Công ty  Điện – Điện tử và Tin học Nguyễn Trần Vũ

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nhửừng naờm qua, coõng cuoọc ủoồi mụựi ủaỏt nửụực ủaừ ủaùt ủửụùc nhieàu thaứnh tửùu quan troùng. Quaự trỡnh toaứn caàu hoựa vaứ toỏc ủoọ phaựt trieồn vuừ baừo cuỷa coõng ngheọ thoõng tin ủaừ laứm thay ủoồi caờn baỷn nhửừng moỏi quan heọ truyeàn thoỏng.
Trửụực nhửừng taực ủoọng tửứ yeõu caàu hieọn ủaùi hoựa, vieọc aựp duùng tin hoùc trong coõng taực quaỷn lyự taứi chớnh keỏ toaựn laứ moọt trong nhửừng nhieọm vuù quan troùng ủửụùc caực doanh nghieọp ủaởt leõn haứng ủaàu ủeồ vửứa ủaựp ửựng ủửụùc nhu caàu hoọi nhaọp khu vửùc vaứ quoỏc teỏ vửứa giuựp doanh nghieọp tuaõn thuỷ heọ thoỏng caực chuaồn mửùc vaứ phuứ hụùp vụựi caực quy luaọt cuỷa kinh teỏ thũ trửụứng.
Tin hoùc hoựa hoaùt ủoọng kinh doanh laứ xu theỏ baột buoọc ngaứy nay ủoỏi vụựi caực doanh nghieọp vửứa vaứ nhoỷ ủeồ naõng cao naờng lửùc caùnh tranh. Vỡ vaọy, ngaứy caứng nhieàu doanh nghieọp sửỷ duùng phaàn meàm keỏ toaựn vaứo trong coõng taực keỏ toaựn ủeồ giuựp cho coõng taực keỏ toaựn trụỷ neõn ủụn giaỷn, nhanh choựng, thuaọn tieọn laùi vửứa phuứ hụùp vụựi caực chuaồn mửùc keỏ toaựn cuỷa Boọ Taứi chớnh.
Tửứ nhaọn thửực treõn cuứng vụựi nhửừng kieỏn thửực lúnh hoọi ủửụùc tửứ trửụứng ủaùi hoùc cuừng nhử nhửừng kieỏn thửực tớch tuù ủửụùc trong suoỏt quaự trỡnh thửùc taọp taùi Coõng ty TNHH TMDV ẹieọn – ẹieọn Tửỷ vaứ Tin Hoùc Nguyeón Traàn Vuừ, em ủaừ maùnh daùn ủi saõu tỡm hieồu nghieõn cửựu ủeà taứi : “Moọt soỏ giaỷi phaựp nhaốm hoaứn thieọn việc sử dụng phaàn meàm keỏ toaựn taùi Coõng ty TNHH TMDV ẹieọn – ẹieọn tửỷ vaứ Tin hoùc Nguyeón Traàn Vuừ ”.

2. Muùc tieõu nghieõn cửựu:
ẹeà taứi ủi saõu nghieõn cửựu nhaốm laứm roừ lyự luaọn veà vieọc aựp duùng phaàn meàm keỏ toaựn vaứo trong coõng taực toồ chửực keỏ toaựn, tỡm hieồu thửùc teỏ vieọc aựp duùng phaàn meàm ủoự vaứo coõng ty ủeồ phaõn tớnh phaàn meàm treõn cụ sụỷ so saựnh vụựi moọt soỏ phaàn meàm khaực vaứ caực tieõu chuaồn, ủieàu kieọn cuỷa phaàn meàm keỏ toaựn theo Thoõng tử soỏ 103/2005/TT-BTC. Tửứ ủoự ủaựnh giaự vieọc aựp duùng phaàn meàm ủeồ ủửa ra moọt soỏ nhaọn xeựt, kieỏn nghũ vaứ giaỷi phaựp goựp phaàn laứm cho coõng taực keỏ toaựn ụỷ ủụn vũ thửùc taọp ngaứy caứng trụỷ neõn hoaứn thieọn hụn.
3. ẹoỏi tửụùng nghieõn cửựu vaứ phaùm vi nghieõn cửựu:
a. ẹoỏi tửụùng nghieõn cửựu: soỏ lieọu ủửụùc laỏy tửứ phaàn meàm vaứ caực baựo caựo cuỷa coõng ty. Tửứ ủoự ta phaõn tớch caực soỏ lieọu ủoự.
b. Phaùm vi nghieõn cửựu: phaõn tớch vaứ ủaựnh giaự vieọc sửỷ duùng phaàn meàm keỏ toaựn cuỷa coõng ty.
4. Phửụng phaựp nghieõn cửựu:
Phửụng phaựp ủửụùc sửỷ duùng laứ phửụng phaựp thoỏng keõ moõ taỷ. Nhaốm giuựp chuựng ta thaỏy ủửụùc phaàn meàm chaùy nhử theỏ naứo, hoaùt ủoọng ra sao.
5. Keỏt caỏu cuỷa ủeà taứi:
Ngoaứi phaàn lụứi mụỷ ủaàu, lụứi caỷm ụn, nhaọn xeựt cuỷa Giaỷng vieõn hửụựng daón, nhaọn xeựt cuỷa cụ quan thửùc taọp, muùc luùc, phuù luùc, taứi lieọu tham khaỷo, keỏt luaọn thỡ khoaự luaọn bao goàm 3 chương :
Chửụng 1: Cụ sụỷ lyự luaọn veà heọ thoỏng thoõng tin keỏ toaựn
Chửụng 2: Tỡnh hỡnh thửùc teỏ vieọc sửỷ duùng phaàn meàm keỏ toaựn Tiha taùi Coõng ty TNHH TMDV ẹieọn – ẹieọn tửỷ vaứ Tin hoùc Nguyeón Traàn Vũ
Chửụng 3: Nhaọn xeựt vaứ kieỏn nghũ

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

News Reporter